Бізнес-план підприємства

Міністерство освіти
України

Вінницький державний технічний університет

Факультет РЕ

Кафедра ЕПОВ

БІЗНЕС-ПЛАН
ПІДПРИЄМСТВА ПО ВИГОТОВЛЕННЮ          ВАЛЯНКОВОГО ВЗУТТЯ

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни
“Організація виробництва. Основи менеджменту і маркетингу”

         Виконав:  ст. гр. ЕК — 96

Марущак Ю.П.

      Перевірив: Філінюк Є.М.

2000

Зміст

 1. Організаційно-правовий план

1.1.      
Форма організації бізнес Бізнес-план підприємства у………………………………………………….

1.2.      
Власники фірми і ключові функції
……………………………………

1.3.      
Перелік документів, необхідних для реєстрації
………………….

1.4.      
Основні розділи статуту
…………………………………………………….

1.5.      
Організаційна схема управління фірмою
……………………………

1.6.      
Консультанти і радники
…………………………………………………….

 1. Кадровий план

2.1.      
Розрахунок кількості працюючих по категоріях
…………………

2.2.      
Штатний розклад спеціалістів
……………………………………………

2.3.      
Функціональні обов’язки працівників
………………………………..

2.4.      
Розрахунок фонду оплати праці робітників
………………………..

 1. Характер продукції і її функціональне
  призначення

3.1.      
Опис технічних і експлуатаційних характеристик
продукції .

3.2.      
Ліцензії, патенти, інші права власності на
продукцію …………

3.3.      
Товарна політика фірми і розробка товарної гами
продукції .

3.4.      
Розробка упаковки як елемента комунікації
……………………….

3.5.      
Сервісна політика
……………………………………………………………..

 1. План виробництва

4.1.      
Обґрунтування виробничої програми
…………………………………

4.2.      
Розрахунок необхідної кількості устаткування для
реалізації виробничої програми
…………………………………………………………

4.3.      
Планування   виробничих   площ,  допоміжні  
вимоги   до  приміщення
……………………………………………………………………….

4.4.      
Виробничий процес
……………………………………………………………

4.5.      
Постачальники основних матеріалів
…………………………………..

4.6.      
Розрахунок беззбитковості підприємства
……………………………

 1. Ринок збуту

5.1.      
Аналіз споживачів
……………………………………………………………..

5.2.      
Ємність і динаміка ринку
…………………………………………………..

5.3.      
Оцінка об’єму продажу
……………………………………………………..

5.4.      
Аналіз еластичності попиту
……………………………………………….

5.5.      
Канали збуту
……………………………………………………………………..

5.6.      
Мироприємства по просуненню товару на ринок
……………….

 1. Ступінь конкуренції

6.1.      
Оцінка свого конкурентного статусу,
фірми-конкуренти ……

6.2.      
Основні методи боротьби за ринок
…………………………………….

6.3.      
Переваги  і  недоліки  виготовленого  товару  у 
порівнянні з товаром конкурентів
………………………………………………………….

 1. Маркетинг план

7.1.      
Маркетингова стратегія ……………………………………………………..

7.2.      
Концепція поведінки фірми на ринку
…………………………………

7.3.      
Політика ціноутворень
………………………………………………………

7.4.      
Сервісне і гарантійне обслуговування
………………………………..

7.5.      
Реклама і просування товару
……………………………………………..

7.6.      
Бюджет затрат на маркетинг
………………………………………………

7.7.      
Оцінка ризику …………………………………. Бізнес-план підприємства ………………………………..

 1. Перелік можливих ризиків і проблем
  ……………………………………….
 2. Економічна ефективність

9.1.      
Техніко-економічне
обґрунтування цілеспрямованості випуску передбаченої продукції
……………………………………………………….

9.2.      
Описання видів ефекту, які отримує потенційний
споживач ..

9.3.      
Розрахунок економічного ефекту на старті
експлуатації ………

 1. Фінансовий план

10.1.    
Розрахунок собівартості одиниці продукції
………………………….

10.2.    
Розрахунок  очікуваного  річного  кошторису 
витрат  на
виробництво………………………………………………………………………..

10.3.    
Аналіз показників господарської діяльності
………………………..

10.4.    
Прибуток і збитки ……………………………………………………………….

 1. Стратегія фінансування

11.1.    
Необхідність у фінансуванні
……………………………………………….

11.2.    
Умови отримання і повернення інвестицій
………………………….

11.3.    
Використання фондів
………………………………………………………….

11.4.    
Розрахунок строків погашення кредитів
………………………………

1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ПЛАН

1.1. Форма організації бізнесу

Акціонерне товариство “Комфорт” – це така
форма підприємництва, за якої весь капітал поділено на визначене число рівних
частин (акцій), що знаходяться у влачності окремих засновників і учасників.
Наше акціонерне товариство, надалі “підприємство”, закритого типу, тобто весь
пакет акцій розподілено  тільки між засновниками, вони не  можуть
розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися чи продаватися на біржі.

Засновники і учасники акціонерного
товариства несуть обмежену відповідальність за результати роботи свого
товариства, що визначється тільки вартістю свого внеска(тобто вартістю акцій).

Вищим органом управління нашого
підприємства є загальні збори, брати участь в роботі яких можуть всі акціонери
незалежно від кількостіакцій, якими вони володіють. Загальні збори визнаються правомощними,
якщо в них беруть участь кціонери, що мають відповідно до статуту 60 відсотків
голосів. До компетенції зборів належать найбільш важливі питання, які
визначають долю самого товариства, а саме: визначення основних напрямків
діяльності підприємства, внесення змін до статуту, обрання керівних органів
товариства, затвердження річних результатів діяльності підприємства, порядку
розподілу прибутку тощо. При цьому вирішення питань зі зміною статуту,
ліквідацією підприємств     а чи створенням дочірних філій здійснюється
більшістю у ¾ голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.
Голосування відбувається за принципом: одна акція – один голос.Загальні збори
акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік.

Статус рядових власників акцій дуже своєрідний:
хоча кожний з них є співвласником підприємства і бере участь у прийнятті
рішень, але конкретного впливу на роботу акціонерного товариства він не має,
тому що він не має контрольного пакету кцій і не входить до складу керівеих
органів підприємства.

            «Підприємство»
є юридичною особою; має самостійний баланс і розрахунковий рахунок у банку.

            «Підприємство» має круглу печатку зі своїм
найменуванням, кутовий і технічний штампи, товарний і фірмовий знаки, інші,
передбачені законом, реквізити.

            Місцезнаходження «підприємства» — Україна, 23000 Вінницька область, м.
Бар вул. Буняковського 11.

                        Підприємство має право від свого імені
укладати договори, одержувати майнові й особисті майнові права і нести
обов’язку, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражі, третейському суді,
самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, бути учасником і
засновником господарських товариств і об’єднань. [4]

1.2. Власники фірми і ключові функції

Засновниками і учасниками акціонерного
товариства є всі працюючі на підприємсеві люди. Акції розподілені відносно їх
внесків. Акції є простими, що дозволяє їх власникам отримувати прибуток
(дивіденди) в залежності від конкретних результатів роботи підприємства.

Контрольний пакет акцій, що складає 50%
плюс одна акція від загальної калькості належить генеральному директору
підприємства Нагорній Надії Василівні.

Головна мета діяльності підприємства —   виробництво і реалізація валінкового взуття — товару народного споживання.

            Предметом діяльності є:

            -реалізація зробленої продукції на Україні, в інших
державах;

            -фінансово-кредитна діяльність.

            Всі види діяльності
підприємство здійснює як в Україні, так і
за кордоном.[4]

1.3. Перелік документів необхідних для
реєстрації

Для реєстрації підприємства необхідно
подати в Раду народних депутатів Барського району  наступні документи:

1. Рішення власників про створення підприємства
(Установчий  договір);

2. Проект печатки і штампа майбутнього підприємств;

3. Заповнену регістраційну карточку  встановленого
зразку;

4. Статут підприємства;

5. Документ, що засвідчує сплату державної реєстрації.

1.4. Основні розділи статуту

Статут затверджено загальними зборами
засновників АТ “Комфорт”, зареєстровано Виконкомом районної Ради народних
депутатів м. Бар, Вінницької області, взято на облік і зареєстровано в ДПУ.

1.   
Загальні положення.

1.1 Товариство
створюється з метою одержання максимального прибутку від виробничої та інших
видів діяльності по забезпеченню потреб населення у товарах народного вжитку.

1.2. Для вирішення
цих завдань підприємство здійснює:

—     
виробничу діяльність у обсязі та асортименті, що
забезпечують потреби населення у товарах народного вжитку та прибуток
підприємства;

—     
закупівельну діяльність по забезпеченню працівників
підприємства ТНВ та продовольчими товарами;

—     
оптову та фірмену торгівлю;

—     
організацію господарських зв’язків
між підприємствами, організаціями пов’язаних з напрямком діяльності товариства.

Товариство
самостійно визначає форми, методи і механізм здійснення виробничої,
господарської та інших видів діяльності.

1.3. Товариство є
юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки, може від свого імені
укладати договори, бути позивачем і відповідачем у арбітражі, має товарний
знак, печатку і бланки зі своєю назвою.

1.4. Товариство має право
створювати дочірні підприємства.

2.   
Майно, статутний фонд, фонди і прибутки.

2.1. Максимальна
частка майна придбаного юридичною особою не може перевищувати  статутного
фонду;

2.2. Внесками
засновників можуть бути будинки, споруди, обладнання, цінні папери;

2.3. Товариство
створює резервний фонд у розмірі 25% від статутного фонду;

2.4. Резервний фонд
формується за рахунок щорічних відрахувань 5% від чистого прибутку;

2.5. Чистий
прибуток розподіляється таким чином:

—     
на формування фондів розвитку виробництва,
матеріального заохочення, соціально-культурного розвитку;

—     
на виплату працівникам винагороди у вигляді
фіксованого проценту;

—     
на виплату засновникам дивідендів.

3.   
Права та обов’язки
засновників

3.1. Засновники мають право:

—     
відчужувати належну їм частку, а також заповідати
її у спадщину;

—     
одержувати належну їм частку при ліквідації
товариства.

3.2. Засновники зобов’язанні;

– додержуватися
установчих документів товариства і виконувати рішення загальних зборів;

– не розголошувати комерційну таємницю товариства.

4.   
Управління акціонерним товариством

4.1. Органами управління і
контролю товариства є:

—     
загальні збори;

—     
правління;

—     
ревізійна комісія.

4.2. Вищим органом управління
є загальні збори.

5.   
Економічне і правове становище

5.1.Товариство функціонує як єдиний господарський
комплекс і в праві створювати філії.

6. Трудові відносини

6.1. Трудові відносини співробітників
регулюються чинним законодавством з урахуванням цього Статуту.

7.
Зовнішньоекономічна діяльність

7.1. Товариство
здійснює свою зовнішньоекономічну діяльність у напрямках:

—     
експорт і імпорт сировини,  комплектуючих виробів
та готової продукції.

8. Облік і
звітність

8.1. Товариство
здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів діяльності, веде
статистичний облік.

9.Припинення
діяльності

9.1. Припинення
діяльності товариства відбувається шляхом його реорганізації або ліквідації.
Реорганізація товариства відбувається за рішенням загальних зборів засновників.

9.2. Підприємство
ліквідується на основі:

—     
рішення загальних зборів;

—     
рішення судових або арбітражних органів;

—     
інших вимог, передбачених законодавством.

9.3. Ліквідація
товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією;

9.4. Ліквідація
товариства проводиться згідно з чинним законодавством і вважається завершеною з
моменту внесення запису про це до державного реєстру.

1.5. Організаційна схема управління фірмою

Так як технологічний процес виготовлення валінкового
взуття включає велику кількість операцій, то виникає необхідність розподілити
задачі управління між окремими виконавцями. Склад, взаємозв’язки,
підпорядкованість організаційних одиниць утворюють організаційну структуру 
управління.

Так як наше підприємство відноситься до малих, його штат не великий,  то схема управління фірмою буде доволі проста.

Зобразимо схему управління фірмою:

Бізнес-план підприємства Бізнес-план підприємства Бізнес-план підприємства Генеральный директор 

Бухгалтер-економіст

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для отправки комментария.