Дипозитные счета

ДОДАТОК

До вих. № 09-23/615

АКБ “Укрсоцбанк”

Від 22.11.99 року

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                       
Рішення Правління                                                                                                                                                                    
АКБ “Укрсоцбанк”

від 18.11.99р.
протокол №  54

При відкритті і веденні поточних
та строкових депозитних (вкладних) рахунків фізичних осіб в національній та
іноземній валютах банки України керуються Законом України “Про банки і
банківську діяльність”, іншим чинним законодавством України, “Інструкцією про
відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті”, затвердженою
постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 р. № 527,
“Інструкцією з бухгалтерського обліку депозитних операцій установ комерційних
банків України”, затвердженою постановою Правління НБУ від 20.08.99 № 418,
“Інструкцією з організації емісійно-касової роботи в установах банків України”,
затвердженою постановою Правління НБУ від 07.07.94 №129. Положенням про
організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах
України, затвердженим постановою Правління НБУ від 30.12.98 № 566, рішеннями
Ради і Правління банку та цим Положенням. Операції здійснюються на підставі
розрахункових документів установлених форм.

1.        
Загальні
положення щодо депозитних договорів, депозитних рахунків та систем аналітичного
обліку депозитних операцій

Банківські рахунки в
національній та іноземній валюті, фізичним особам, поділяються на:

поточні рахунки (рахунки до
запитання);

строкові депозитні (вкладні
рахунки);

кодовані рахунки, які
поділяються на кодовані поточні та кодовані депозитні (вкладні) рахунки.

Відносини між Банком та фізичною
особою – власником депозитного рахунку регулюються укладеним між ним
обов’язково  в письмовій формі договором, основними реквізитами якого є:

—         
номер, дата, коли та ким
видано документ, що засвідчує особу адреса постійного місця проживання, а також
ідентифікаційний номер фізичної особи платника податку (резидента, що вноситься
в договір на підставі документу, виданого податковим органом); (у разі
відсутності ідентифікаційного номеру фізичної особи на момент відкриття рахунку
у зв’язку з тимчасовою затримкою його отримання в податкових органах, Банк може
відкрити поточний рахунок фізичній особі на підставі довідки податкового органу
про отримання документів від фізичної особи із зазначенням орієнтовного терміну
присвоєння такого номеру);

—         
назва та адреса Банку;

—         
дата внесення депозиту;

—         
розмір депозиту;

—         
дата вимоги вкладником
своїх коштів;

—         
процентна ставка за
користування депозитом (Банк залишає за собою право ініціювати зміну процентної
ставки відповідно до зміни облікової ставки НБУ та стану фінансового ринку з
відповідним повідомленням про це вкладника. У разі незгоди вкладника договір
може бути розірваний згідно з чинним законодавством України);

—         
метод нарахування
відсотків (факт/факт);

—         
форма зарахування коштів
на депозитний рахунок (готівкова та / або         безготівкова);

—         
форма повернення депозиту
і процентів (номер рахунку чи шляхом виплати готівкою);

—         
підписи керівника Банку і
вкладника.

Депозитний
договір засвідчує право Банку управляти залученими від фізичних осіб коштами та
право вкладників отримати в чітко визначений строк суму депозитного вкладу і
процентів за користування ним.

Кожна
фізична особа може відкрити в установі Банку декілька поточних та декілька
строкових депозитних рахунків на різний строк та у різних валютах –
національний та вільно конвертований: доларах США, німецьких марках, євро, та
російських рублях.

Вкладник
може розпоряджатися депозитом як особисто, так і через свого представника, який
діє на підставі довіреності, оформленій та завіреній нотаріально.

Система
аналітичного обліку та документального оформлення депозитних операцій за
рахунками фізичних осіб має відмінності в залежності від технічного оснащення,
яке використовується в установі Банку, в цілому, та зокрема, на даній ділянці
роботи Банку.

Найбільш
універсальною та прогресивною технічно являється запроваджуваний на даному
етапі в АКБ “Укрсоцбанк” програмно – технологічний комплекс “СБОН”,
експлуатація якого регулюється окремими положеннями.

Система
обов’язкових та додаткових параметрів контрагентів Банку та їх особових
рахунків за МСБО виключає необхідність ручного ведення картки особового
рахунку, який вміщує дані про вкладника (П., І., Б., рік народження, адреса,
зразок підпису, розпорядження та умови по вкладу).

Якщо ж
така картка ведеться (додаток № 9), то в ній реєструється кожна операція за
рахунком фізичної особи та завіряється підписами відповідального та
контролюючого працівника.

У випадку
відкриття рахунку особою, яка не є його власником, на картці особового рахунку
робиться відмітка “Вклад вніс” і вказуються прізвище та ініціали особи, що його
зробила. У цьому випадку власник рахунку надає зразок свого підпису на картці
особового рахунку при першій явці до Банку.

За
вимогою депоненту може бути видана (ощадна) книжка АКБ “Укрсоцбанк”, бланками
якої установи Банку забезпечується централізовано через Центральний апарат АКБ
“Укрсоцбанк”.

На
титульній сторінці вкладної (ощадної) книжки заповнюються всі передбачені ним
реквізити, на кожному її листку проставляється номер рахунку вкладника, після
чого вона засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера Банку чи їх
заступників та відтиском печатки Банку.

Помилково
зроблені в цій книжці записи перекреслюються, вірний здійснюється в наступному
вільному рядку, завіряється підписами відповідального та контролюючого
працівника та відтиском печатки Банку.

Якщо
депозитний рахунок відкрито без оформлення вкладної книжки, документом, що
засвідчує здійснення Банком операцій за депозитним рахунком, є виписка з
особового рахунку вкладника, яка засвідчується уповноваженого працівника Банку
та відбитком його штампу.

Фізичній
особі – нерезиденту надається імена ощадна книжка.

2.   Відкриття поточних та депозитних рахунків у
національній валюті фізичним особам та використання коштів за рахунками

Вклади
“до запитання” (поточні рахунки) фізичних осіб.

Фізичним
особам для зберігання коштів та проведення розрахунків у національній валюті з
іншими фізичними та юридичними особами згідно з чинним законодавством України в
філіях банку чи їх відокремлених підрозділах відкриваються поточні рахунки:

·    
резидентам – громадянам
України

·    
резидентам – іноземцям та
особам без громадянства, що отримали посвідку на проживання в Україні;

·    
не резидентам – громадянам
України, що постійно проживають за межами України;

·    
нерезидентам – іноземцям
та особам без громадянства:

·    
що проживають в Україні
відповідно до відкритої візи строком до 1 року, оплата праці яких відповідно до
трудової угоди (контракту) здійснюється в національній валюти України (за допомогою
організації, установи, посольства, представництва про оплату праці президента);

·    
що отримали спадщину та
успадковані кошти в Україні (за наявності підтвердних документів);

·    
що отримали кошти
внаслідок здійснення іноземної інвестиції в Україну.

 Банк попереджає
фізичну особу – нерезидента, яка тимчасово прибула в Україну з країни,
законодавство якої передбачає наявність дозволу центрального банку на відкриття
рахунку за кордоном, про можливість відкриття рахунку тільки на період
перебування в Україні та про необхідність його закриття при виїзді з України.

Поточні
рахунки відкриваються на підставі
заяви фізичної особи; документа, що засвідчує особу (паспорт або
документ, що замінює його); договору на відкриття та обслуговування рахунку між
банком (філією) та громадянином; картки із зразком підпису, який надається в
присутності працівника Банку, що відкриває рахунок та засвідчується цим
працівником і головним бухгалтером Банку (його заступником) або керівником
відповідного підрозділу.

Фізичні особи, які відкривають рахунки на своє ім’я, на ім’я
неповнолітніх осіб чи на ім’я іншої фізичної особи за довіреністю, повинні
пред’явити уповноваженому працівнику Банку паспорт чи документ, що його
замінює.  

У разі
відкриття рахунків особисто неповнолітнім 16 років, вони подають свідоцтво про
народження та довідку із зразком підпису неповнолітнього, видану учбовим
закладом, де він навчається, або картку із зразком підпису, засвідчену у
встановленому законодавством порядку. Крім того, рахунки можуть бути відкриті у
присутності одного із батьків із наданням паспорта, де є запис про дитину, та
свідоцтва про народження неповнолітнього.

Уповноважений
працівник Банку в присутності осіб, які відкривають рахунки, знімає копії з
чотирьох сторінок паспорта або документа, що його замінює, свідоцтва про
народження, які зберігаються в справі з юридичного оформлення.

При
відкритті рахунку неповнолітній особі зразок підпису окрім самого
неповнолітнього надається також і його батьками в графі “для відміток” картки
особового рахунку. Зразки підпису звіряються із зразками пред’явлених батьками
паспортів або інших документів, що їх посвідчують.

В такому
же порядку дає свій підпис в картці особового рахунку опікун власника рахунку.

По
рахунку відкритому на ім’я неповнолітньої особи іншою особою, власник рахунку
надає зразок свого підпису в картці особового рахунку тільки після досягнення
15 років і має право розпоряджатися рахунком тільки з дозволу обох батьків або
опікуна.

На поточні рахунки в національній валюті фізичних осіб-резидентів зараховуються:

—    оплата праці, пенсії, допомоги, авторські
гонорари за літературні роботи, музичні твори, витвори образотворчого
мистецтва, за артистичну діяльність, наукові роботи та винаходи;

—    виплати відшкодування за майновим
страхуванням;

—    орендна плата за найм житлових помешкань,
рухомого і нерухомого майна;

—     відшкодування шкоди, заподіяної робітникам та
службовцям каліцтвом або у разі втрати годувальника;

—    кошти в національній валюті за продану
іноземну валюту;

—    кошти за реалізоване власне майно та за здану
сільгосппродукцію;

—    інші надходження у випадках, що не суперечать
чинному законодавству України.

З поточних
рахунків у національній валюті фізичних осіб – резидентів за розпорядженням
власника чи за його дорученням проводяться такі операції:

—   
розрахунки за надані послуги юридичним та фізичним
особами;

—    розрахунки за придбані в підприємствах
торгівлі товари;

—    відрахування до державного та місцевих
бюджетів обов’язкових та інших платежів;

—    розрахунки за участь у створенні підприємств
різної форми власності;

—    розрахунки за купівлю та продаж цінних паперів
на біржовому або позабіржовому ринках;

—    перерахування на рахунок іншої фізичної особи;

—    розрахунки за купівлю готівкової іноземної
валюти;

—    розрахунки за купівлю іноземної валюти за
дорученням фізичної особи, зарахування на її поточний рахунок в іноземній
валюті (копії документів про виїзд з України залишаються в уповноваженому
Банку);

—    інші операції у випадках, що не суперечать
чинному законодавству України.

—    Забороняється перерахування коштів на
будь-який рахунок фізичних осіб – нерезидентів.

На поточні рахунки фізичних осіб – нерезидентів, що визначені в п.
3.1.1 (за наявності підтвердження джерел походження готівкових коштів у
грошовій одиниці України чи при перерахуванні коштів з власного поточного
рахунку в інших банках), зараховуються відповідно:

—    кошти, одержані як оплата праці, допомога,
авторські гонорари;

—    кошти, одержані як відшкодування шкоди,
заподіяної робітникам та службовцям каліцтвом;

—     кошти, від продажу власного майна;

—    успадковані кошти;

—    кошти, отримані внаслідок здійснення іноземної
інвестиції в Україну;

—    виплата страхових сум;

—    кошти, що були раніше зняті власником рахунку,
але не використані або не повністю використані;

—    інші находження, що не суперечать чинному
законодавству України.

З поточних рахунків в національний валюті фізичних осіб – нерезидентів
за розпорядженням власника чи за його довіреністю проводяться операції в
грошовій одиниці України:

—    видача коштів готівкою;

—    видача платіжних документів для здійснення
безготівкових розрахунків;

—    розрахунки у безготівковій формі за послуги,
надані юридичними та фізичними особами на території України;

—    сплата мита, податків та інших обов’язкових
платежів;

—    сплата страхових та членських внесків;

—    здійснення платежів з відшкодування витрат
судовим, слідчим, арбітражним, нотаріальним та іншим органам;

—    перерахування на рахунок іншої фізичної особи;

—    перерахування на інший власний поточний чи
вкладний рахунок в іншому банку України;

—    перерахування за купівлю іноземної валюти
(купівля іноземної валюти за кошти в грошовій одиниці України з урахуванням
нарахованих відсотків за залишками коштів на рахунку);

—    інші операції, що не суперечить чинному
законодавству України.

Уповноважений працівник
операційного підрозділу Банку перевіряє отримані від депонента документи на
відкриття рахунку, оформляє договір на розрахунково-касове обслуговування
поточного рахунку фізичної особи та передає перелічені документи на підпис
керівництву Банку.

На підставі отриманих з
дозволяючими підписами керівника та головного бухгалтера Банку документів, уповноважений
працівник Банку вносить в систему “ОДБ”
необхідні параметри контрагенту (чи оформляє особовий рахунок), відкриває
рахунок та реєструє його в журналі реєстрації відкритих особових рахунків, а
також виписує вкладну (ощадну)книжку, якщо депонент цього вимагає.

Після оформлення прибуткового
касового ордеру, відображення операції по прийому готівки в бухгалтерському
обліку бухгалтер-контролер касових операцій передає внутрішнім порядком до каси
прибутковий ордер.

Касир, отримавши прибутковий
касовий документ, викликає особу, яка відкрила рахунок. Перевіряє відповідність
і правильність записів у прибутковому ордері. Приймає готівку та засвідчує
здійснення операції своїм підписом на касовому ордері.

Для видачі з поточного рахунку
готівки за вимогою власника цього рахунку при наявності достатнього залишку за
ним операційний працівник оформляє видатковий касовий ордер у відповідності з
вимогами Інструкції з організації емісійно-касової роботи в установах банків
України, звіряє підпис вкладника на ордері із зразком підпису.

Якщо достовірність підпису на
ордері викликає сумнів, підпис звіряється із зразком у паспорті або іншому
документі, що засвідчує особу вкладника, а вкладнику пропонується повторити
підпис на зворотному боці ордеру.

Після цього сума випадку
відображається в бухгалтерському обліку (реєструється у касовому журналі по
видатку чи вводиться в систему “ОДБ”), а ордер внутрішнім порядком передається до
каси.

Касир перевіряє правильність
оформлення видаткового ордеру, підписує його, викликає вкладника і видає йому
грошову готівку.

Перерахування заробітної плати
та інших доходів громадян на поточні рахунки здійснюється на підставі списків
бухгалтерії підприємства і платіжного доручення. У списках вказуються номери
рахунків, прізвище, ім’я та по батькові, ідентифікаційні номери та
суми зарахування. Списки підписуються керівником і головним бухгалтером
підприємства та скріпляються печаткою.

Суми грошових коштів, вказані в
списку, зараховуються на особові рахунки вкладників. Якщо рахунок не відкритий,
в списку вказується “Новий”, а сума зараховується
на рахунок. Що відкривається. Дані
про вкладника і зразок його підпису в картці особового рахунку заповнюються при
явці його до Банку.

Безготівкові перерахування
коштів з поточних рахунків на користь підприємств, організацій і громадян, які
мають рахунки в банках, виконуються за дорученнями вкладників
загальновстановленої форми.

При проведенні операцій у
безготівковій формі фізичні особи дотримуються вимог, передбачених Інструкцією
№ 7 Національного банку України
Про безготівкові розрахунки в господарському
обороті України
”.

Строкові депозитні (вкладні) рахунки
фізичних осіб.

Строкові депозитні рахунки в
національній валюті України відкриваються:

a)  
резидентам – громадянам
України;

b)  
резидентам – іноземцям та
особам без громадянства, що отримали посвідку на проживання в Україні;

c)  
нерезидентам – громадянам
України, що постійно проживають за межами України;

d)  
нерезидентам – іноземцям
та особам без громадянства, які проживають в Україні відповідно до візи,
відкритої строком до 1 року, або документів, що підтверджують законність їх
перебування на території України відповідно до вимог чинного законодавства (за
наявності підтвердження джерел походження готівкових коштів у грошовій одиниці
України чи при перерахуванні коштів з власного поточного рахунку).

На вкладні
рахунки в національній валюті фізичних осіб – нерезидентів зараховуються:

—    готівкові кошти (кошти фізичних осіб –
іноземців, що проживають в Україні відповідно до відкритої візи строком до 1
року, за наявності підтвердження джерел походження готівкових коштів у грошовій
одиниці України);

—    кошти з власного поточного рахунку;

З власних рахунків фізичних осіб – нерезидентів у разі закінчення
строку договору проводяться операції в грошовій одиниці України (при закритті
рахунку):

—    виплата готівкових коштів;

—    виплата платіжними документами;

—    перерахування на власний поточний рахунок.

Підготовлений працівниками підрозділу по
роботі з фізичними особами депозитний договір з ідентифікаційним номером
вкладника передається на підпис керівництву Банку, після чого уповноважений
працівник операційного відділу відкриває депозитний рахунок, реєструє його в
журналі реєстрації відкритих особових рахунків, виписує вкладну (ощадну) книжку
та оформляє прибутковий касовий ордер.

При оформленні касових
документів по прийому внесків на вклади і виплаті вкладів та процентів за ними
готівкою установи банку керуються пунктами 8, 79 і доповненнями до них
1,2,3,4,29,30 Інструкції з організації емісійно-касової роботи в установах
банків України від 07.07.94 № 1, затвердженої постановою Правління
Національного банку України від 7 липня 1994 року № 129

При відкритті строкового депозитного (вкладного)
рахунку одночасно, якщо це передбачено умовами договору, відкривається поточний
рахунок клієнта для зарахування відсотків за вкладним рахунком.

Якщо депозитний рахунок за
бажанням депоненту відкрито з оформленням іменної вкладної книжки, у разі її
втрати депонент повинен негайно заявити про це письмово в Банк, де відкрито
рахунок.

Бухгалтер (відповідальний працівник)
відмічає на заяві номер нового рахунку, додає до неї меморіальний ордер на
списання залишку коштів за рахунком, що закривається, і з дозволу керівника
установи банку або уповноваженої на це особи перераховує залишок коштів разом з
нарахованими відсотками на новий депозитний рахунок. До перерахування депозиту
на новий рахунок ніякі операції за рахунком його власника. Який втратив ощадну
книжку, не здійснюється.

Заяви вкладників про втрачені
(ощадні) книжки реєструються в спеціальній книзі реєстрації, записи в якій
підтверджуються підписами власника рахунку і відповідального працівника Банку.

Якщо втрачену вкладну (ощадну)
книжку в майбутньому буде знайдено і пред’явлено Банку. Її необхідно відібрати,
надрізати і погасити надписом: “погашено,
видано нову вкладну книжку №…. ” і додати
до документів щодо закриття депозитного рахунку, чи в документи операційного
дня Банку.

На картках старого і нового
особового рахунку, а також в ордерах вказується “Вклад перераховано на
рахунок №… з рахунку №… в зв’язку втратою ощадної книжки”.

Видача вкладної (ощадної) книжки
замість втраченої довіреній особі вкладника здійснюється тільки на підставі
спеціальної довіреності на отримання книжки, або довіреності на право
розпорядження вкладом, в якій обумовлено право отримання книжки. Така
довіреність повинна бути посвідчена нотаріально.

Якщо вкладник бажає отримати всю
суму вкладу, нова ощадна книжка замість втраченої не виписується і вклад на
новий рахунок не перераховується, а видається вкладнику. Дані паспорту або
документу, який його заміняє, вказуються на зворотному боці видаткового ордеру.
Операція замість ощадної книжки записується на заяві про її втрату, а в ордері
робиться посилання на прикладену до нього заяву.

Відкриття рахунку однією
фізичною особою – резидентом іншій фізичній особі – резиденту здійснюється за
умови надання паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, та укладення
угоди з особою, що відкриває рахунок.

Відкриття рахунку фізичною
особою – резидентом та нерезидентом фізичній особі – нерезиденту, здійснюється
за умови надання паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, та укладення
угоди між Банком та особою, що відкриває рахунок.

Операції за такими рахунками
здійснюються тільки за наявності довіреності нерезидента, засвідченої в
установленому чинним законодавством порядку.

3.  
Відкриття
поточних та депозитних (вкладних) рахунків у іноземній валюті фізичним особам
та використання коштів за цими рахунками

Банк
відкриває фізичним особам поточні та депозитні (вкладні) рахунки в іноземній
валюті: доларах США чи  німецькі марки, чи євро за діючим курсом Національного
банку України на день здійснення операцій в іноземній валюті з утриманням
комісії відповідно до тарифів АКБ “Укрсоцбанк”.

Конвертація
здійснюється у випадках, що не протирічать діючому законодавству.

Відкриття
поточних рахунків в іноземній валюті фізичним особам здійснюється на будь-яку
суму без обмежень розміру депозиту.

Поточні
та строкові депозитні (вкладні) рахунки в іноземній валюті відкриваються:

—   
фізичним особам – резидентам;

—   
громадянам України (без підтвердження джерел
походження коштів у іноземній валюті);

—   
іноземцям та особам без громадянства, які отримали
посвідку на проживання в Україні (без підтвердження джерел походження коштів у
іноземній валюті);

—   
іноземцям та особам без громадянства, які отримали
посвідку на  проживання в Україні (без підтвердження джерел походження коштів у
іноземній валюті);

—   
фізичним особам – нерезидентам;

—   
іноземцям та особам без громадянства, які
проживають в Україні відповідно до візи, відкритої строком до 1 року. Або
документів, що підтверджують законність їх перебування на території України
відповідно до вимог чинного законодавства (за наявності підтвердження джерел
походження іноземної валюти);

—   
громадянам України, які постійно проживають за
кордоном (за наявності відкритої візи строком до1 року та підтвердження джерел
походження іноземної валюти).

Поточний
рахунок в іноземній валюті фізичній особі відкривається на підставі договору за
умови пред’явлення паспорта (у крайньому разі іншого документа, що посвідчує
особу – військового білета, пенсійного посвідчення, посвідчення водія, тощо),
та подання до Банку:

—   
заяви;

—   
картки із зразком підпису власника поточного
рахунку що надається у присутності працівника установи Банку, який відкриває
рахунок, та засвідчується цим працівником та головним бухгалтером установи
Банку.

Фізична
особа – нерезидент, крім вищевказаних документів, подає копію легалізованого
дозволу центрального банку іноземної країни на відкриття рахунку у разі, якщо
це передбачено міжнародними угодами України.

Уповноважений
банк попереджує фізичну особу – нерезидента, яка тимчасово прибула в Україну з
країни, законодавство якої передбачає наявність дозволу центрального банку на
відкриття рахунку за кордоном, про можливість відкриття рахунку тільки на період
перебування в Україні та про необхідність його закриття при виїзді з України.

Уповноважений
працівник операційного підрозділу установи Банку чи її відокремленого
підрозділу перевіряє правильність оформленого працівником підрозділу по роботі
з фізичними особами договору (додатки №№ 5,6), оформлює вкладну книжку (за
вимогою) та передає ці документи на підпис керівництву установи, після чого
відкриває особовий рахунок та реєструє його в книзі реєстрації відкритих
особових рахунків.

Відкриття
поточного чи депозитного (вкладного) рахунку в іноземній валюті фізичній особі
шляхом внесення готівки здійснюється безпосередньо фізичною особою – власником
рахунку.

Якщо
власником рахунку є нерезидент, готівкова іноземна валюта, ввезена на територію
України, повинна бути зареєстрована митною службою при в’їзді в Україну. У
такому разі Банком робиться відмітка в митній декларації про зарахування
іноземної валюти на рахунок, а копія митної декларації залишається в Банку.

Відкриття
поточного рахунку фізичній особі шляхом безготівкового перерахування іноземної
валюти, здійснюється відповідно до режиму роботи поточних рахунків у іноземній
валюті фізичних осіб, визначеного Інструкцією про відкриття банками рахунків у
національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління
Національного банку України від 16 грудня 1998 року № 527.

Відкриття
депозитного (вкладного) рахунку фізичній особі шляхом безготівкового
перерахування іноземної валюти, здійснюється при перерахуванні з власного
поточного чи депозитного (вкладного) рахунку в іноземній валюті в іншому
уповноваженому банку (для резидентів – у банку України, для нерезидентів – у
іншому банку).

При
відкритті поточного чи депозитного (вкладного) рахунку фізичній особі шляхом
безготівкового перерахування іноземної валюти через коррахунки Укрсоцбанку за
межами України, в призначенні платежу обов’язково повинно бути зазначено
прізвище, ім’я та по батькові (повністю) фізичної особи, на ім’я якої надійшли
кошти, її адреса, бажано паспортні дані.

Банк за
зазначеними реквізитами у письмовій або іншій формі (усно по телефону, або
особисто) сповіщає фізичну особу, на ім’я якої надійшли кошти, з проханням
з’явитися в установу Банку для оформлення документів на відкриття рахунку та
укладення відповідного договору.

До
моменту прибуття фізичної особи для відкриття поточного чи депозитного рахунку,
перерахована іноземна валюта зараховується на балансовий рахунок 2909 “Інша
кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку”.

При
відкритті поточного чи депозитного (вкладного) рахунку в іноземній валюті,
працівник Банку знайомить фізичну особу з умовами (договірними правами та
обов’язками, режимом роботи банку його філій (територіально відокремленого
підрозділу) виду рахунку, який відкривається.

Умови
відкриття поточних і депозитних рахунків у іноземній валюті фізичним особам та
зразки оформлення документів, необхідних для відкриття рахунків, повинні бути
вивішені в Центральному апараті, філіях Банку і їх відокремлених підрозділах на
видному та доступному для фізичних осіб місці.

На
поточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб-резидентів зараховується:

—   
готівкова валюта;

—   
валюта за платіжними документами, що надіслані з-за
кордону на ім’я власника рахунку згідно з чинним законодавством України;

—   
валюта за іменними платіжними документами (чеками),
виписаними уповноваженими банками України;

—   
валюта, переказана з-за кордону на ім’я власника
рахунку через уповноважені банки України;

—   
валюта, одержана з-за кордону від юридичної
особи-нерезидента як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари;

—   
валюта за іменними платіжними документами, які
надіслані з-за кордону на ім’я власника рахунку;

—   
валюта за платіжними документами, ввезеними з-за
кордону власником рахунку і зареєстрованими митною службою при в’їзді в
Україну;

—   
валюта, перерахована власнику рахунку за дорученням
юридичної особи-нерезидента через юридичну особу – резидента (посередника) на
підставі укладених міжнародних угод (контрактів, договорів), якими передбачено
отримання резидентами України гонорарів, премій, призів та інших виплат від
нерезидентів з-за кордону за використання їх творів, винаходів, відкриттів,
тощо згідно з чинним законодавством України;

—   
валюта, перерахована в межах України іншою фізичною
особою (резидентом чи нерезидентом) з власного поточного рахунку в іноземній
валюті;

—   
іноземна валюта, куплена уповноваженим банком на
міжбанківському валютному ринку України за дорученням фізичної особи, яка
виїжджає на постійне місце проживання за кордон, за кошти з рахунку в
національній валюті (копії документів про виїзд залишаються в уповноваженому
банку).

З
поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи-резидента
чи за його дорученням проводяться такі операції:

a)   в іноземній валюті:

—   
перерахування за межі України через
кореспондентські рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил
переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних
осіб – резидентів і нерезидентів;

—   
виплата готівкою (вивезення за межі України
здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України,
що встановлюється Національним банком України);

—   
виплата платіжними документами (вивезення за межі
України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон
України);

—   
перерахування на власний поточний рахунок в іншому
уповноваженому банку України чи вкладний рахунок;

—   
перерахування у межах України на рахунок іншої
фізичної особи-громадянина України – резидента;

—   
продаж на міжбанківському валютному ринку України
для подальшого зарахування на рахунок у національній валюті;

б)  у грошовій одиниці України:

—   
виплата готівкою в грошовій одиниці України (при
здійсненні операції продажу іноземної валюти, Банком використовується курс
Національного банку України);

—   
перерахування коштів до сплати юридичній особі за
продаж товару чи надання послуг на території України (при здійсненні операції
продажу іноземної валюти використовується курс Національного банку України).

На
поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента зараховуються:

—   
валюта, перерахована з-за кордону на ім’я власника
рахунку через уповноважені банки України;

—   
готівкова валюта, яка ввезена на територію України
і зареєстрована митною службою при в’їзді  в Україну (в митний декларації
робиться відмітка Банку про зарахування іноземної валюти на рахунок);

—   
валюта за платіжними документами, ввезеними на
територію України власником рахунку і зареєстрованими митною службою при в’їзді
в Україну (в митній декларації робиться відмітка Банком про зарахування
іноземної валюти на рахунок, а копія митної декларації залишається в Банку);

—   
валюта за платіжними документами, що надіслані з-за
кордону на ім’я власника рахунку в порядку, встановленому чинним законодавством
України;

—   
валюта за іменним платіжними документами (чеками),
виписаними уповноваженими банками України;

—   
валюта, одержана в Україні як оплата праці, премії,
призи, авторські гонорари згідно з чинним законодавством України;

—   
валюта, що перерахована у межах України іншою
фізичною особою-нерезидентом з власного поточного рахунку в іноземній валюті;

—   
кошти, не використанні або не повністю
використанні, у сумі, що не перевищує раніше зняту власником рахунку.

З
поточного рахунку в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента за
розпорядженням власника чи за його дорученням проводяться такі операції:

a)   в іноземній валюті:

—   
перерахування за межі України через
кореспондентські рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил
переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних
осіб-резидентів і нерезидентів;

—   
виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється
згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

—   
виплата платіжними документами (вивезення за межі
України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон
України);

—   
перерахування на власний поточний чи  депозитний
рахунок в іншому уповноваженому банку України;

—   
перерахування в межах України на поточний рахунок
іншої фізичної особи-резидента чи нерезидента;

—   
перерахування фізичної особи-нерезидентом на
рахунок юридичної особи-резидента як інвестиція згідно з законодавством
України.

б)  у грошовій одиниці України;

—   
виплата готівкою в грошовій одиниці Україні (при
здійсненні операції продажу іноземної валюти уповноваженому банку України
використовується курс Національного банку України);

—   
перерахування коштів для сплати юридичній особі за
продаж товару чи надання послуг на території України (при здійсненні операції
продажу іноземної валюти використовується курс Національного банку України);

—   
інвестування

На вкладний рахунок в іноземній
валюті фізичної особи-резидента зараховуються:

—   
готівкова валюта;

—   
валюта, перерахована з власного поточного чи
вкладного рахунку в іноземній валюті а іншому уповноваженому банку України.

З вкладного рахунку в іноземній
валюті за розпорядженням фізичної особи-резидента чи за його дорученням проводяться
операції (при закритті рахунку):

—   
виплата готівкою (вивезення за межі України
здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

—   
виплата платіжними документами (вивезення за межі
України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон
України);

—   
перерахування на власний поточний чи вкладний
рахунок в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України;

На вкладний рахунок в іноземній
валюті фізичної особи-нерезидента зараховується:

—   
готівкова валюта, яка ввезена на територію України
і зареєстрована митною службою при в’їзді в Україну (в митній декларації
робиться відмітка Банку про зарахування готівкової іноземної валюти на
рахунок);

—   
валюта, перерахована з власного поточного чи
вкладного рахунку в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку.

З вкладного рахунку в іноземній
валюті фізичної особи нерезидента за розпорядженням власника чи за його
дорученням проводяться такі операції (при закритті рахунку):

—   
перерахування за межі України через кореспондентські
рахунки Укрсоцбанку відповідно до Правил переказу іноземної валюти за межі
України за рахунок особистих коштів фізичних осіб-резидентів і нерезидентів;

—   
виплата готівкою (вивезення за межі України
здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);

—   
виплата платіжними документами (вивезення за межі
України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон
України);

—   
перерахування на власний поточний чи вкладний
рахунок в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України.

Безготівкове перерахування коштів у
іноземній валюті з рахунку фізичної особи Банк здійснює за оформленим належним
чином власником рахунку платіжним дорученням встановленої форми, за умови
чіткого та безпомилкового оформлення усіх необхідних реквізитів.

Виплата Банком готівки або
безготівкове перерахування іноземної валюти фізичною особою з поточного чи
вкладного рахунку здійснюється при пред’явленні власником рахунку паспорта (у
крайньому разі іншого документа, що його змінює) та вкладної книжки, якщо вона
була оформлена.

4.   Порядок закриття поточних та депозитних
(вкладних) рахунків фізичних осіб в національній та іноземній валютах

Поточний рахунок власника рахунку
закривається на підставі заяви та в інших випадках, передбачених чинним
законодавством України, або договором між Банком та власником рахунку.

Депозитний (вкладний) рахунок
закривається після закінчення строку дії депозитного договору та в інших
випадках, передбачених чинним законодавством України, або договором між Банком та
депонентом .

У разі переоформлення депозиту на
такий же термін, Банк переукладає договір з депонентом, залишаючи той же номер
вкладного (депозитного) рахунку.

Після закриття поточних та депозитних
(вкладних) рахунків фізичних осіб документи за вказаними операціями на
загальних підставах повинні бути здані в архів для зберігання, відповідно до
строків, передбачених номенклатурою Банку, про що робиться відмітка в журналі
реєстрації рахунків.

У журналі реєстрації реєстрації
рахунків, в обов’язковому порядку, здійснюються відмітки про закриття рахунків.

Якщо після встановленого терміну
депонент (фізична особа) не отримав своєчасно суму депозиту (або не переоформив
депозит на новий термін) і умовами укладеного раніше договору не передбачено
порядку перерахування депозиту, то сума депозиту обліковується за тим самим
рахунком, що і раніше.

Тому є доцільним в умовах договору
передбачати порядок перерахування суми депозиту на поточний рахунок клієнта
закінчення терміну дії депозитної угоди.

5.   Порядок нарахування відсотків за депозитами

За поточними рахунками фізичних осіб
нараховуються проценти у встановлених договором розмірах.

Розміри процентів за вкладними
(депозитними) рахунками фізичних осіб встановлюються банками залежно від виду
валюти, суми та строку зберігання депозиту, діючих відсоткових ставок в певному
регіоні та необхідності залучення додаткових ресурсів і затверджуються
рішеннями їх Кредитно – ресурсної ради. Банк залишає за собою право при
необхідності встановлювати граничний розмір діючих в системі банку відсоткових
ставок за депозитними (вкладними) рахунками фізичних осіб, та доводити їх до
філій.

Банк може переглядати та змінювати за
згодою депоненту процентні ставки за депозитними рахунками залежно від попиту
на ресурси на міжбанківському ринку України та інших об’єктивних причин.

При незгоді депонента на зміну
процентної ставки, депозитний договір може бути достроково розірваний з
нарахуванням відсотків по процентній ставці, обумовленій в договорі, за
фактичний термін зберігання Банком депозиту в порядку передбаченому чинним
законодавством.

Згідно міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку відсотки за рахунками фізичних осіб нараховуються та
обліковуються щомісячно, в останній день місяця, відповідно до “Правил
бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків”,
затверджених постановою Правління Національного банку України від 25 вересня
1997 року № 316, за методом факт/факт (фактична наявність
днів у місяці та році) на суми щоденних залишків за депозитними рахунками.

При розрахунку відсотків враховується
перший і не враховується останній день договору на відкриття рахунку фізичним
особам.

При нарахуванні відсотків за звітний
місяць останній день місяця включається в розрахунок, крім випадків, коли
звітна дата є датою закінчення строку договору.

Процентні витрати за депозитами за
останні дні поточного місяця можуть враховуватися у наступному місяці.

Усі умови щодо нарахування відсотків
визначаються в договорі на відкриття рахунку фізичній особі.

Відсотки за рахунками фізичних осіб
можуть сплачуватися при погашенні депозиту, періодично (щомісяця, щоквартально,
тощо) та авансом, що обумовлюється в депозитному договорі.

При сплаті відсотків за період
виплата здійснюється з поточного рахунку вкладника, який може відкритися при
відкритті депозитного (вкладного) рахунку (автоматично при роботі з СБОН та
якщо це передбачено умовами депозитного договору).

Проценти за депозитним  вкладом
можуть перерахуватись на поповнення депозиту (капіталізація процентів), якщо
таке дозволяє депозитна політика банку та передбачено договором.

Нарахування відсотків за депозитним
(вкладним) рахунком з урахуванням суми поповнення здійснюється за відсотковою
ставкою, обумовленою в договорі на відкриття депозитного (вкладного) рахунку,
яка встановлена відповідно до початкової суми внеску.

Сплата відсотків авансом (на період)
проводиться одночасно із внесенням коштів на депозит. Сума, отримана від
депонента, буде менша від номіналу депозиту (вказаного в угоді) на суму
сплачених авансом відсотків.

Сплаченні авансом відсотки не рідше
одного разу на місяць протягом строку депозиту амортизуються з віднесенням
відповідної суму на процентні витрати.

Відсотки за поточними рахунками
фізичних осіб можуть сплачуватися тільки за період.

Нараховані відсотки за рахунками
фізичних осіб зараховуються на рахунок у повних одиницях валюти з двома
десятковими знаками. Виплата ж готівки в іноземній валюті здійснюється в повних
одиницях валюти.

Якщо при закритті фізичної особою
рахунку в іноземній валюті на рахунку лишаються центи, пфеніги або копійки (при
відкритті рахунку відповідно в доларах США, німецьких марках, російських
рублях), Банк виплачує вкладники еквівалент в національній валюті за
офіційним курсом, встановленим Національним банком України на дату здійснення
операції
, з урахуванням сплати Банком податку на обов’язкове державне
пенсійне страхування або, за бажанням вкладника, зараховує їх на зменшення
витрат Банку за нарахованими процентами, здійснюючи при цьому проводку:  

Дебет – рахунку (2620, 2630,
2635);

Кредит – (7041). У такому разі
фізична особа робить відмітку на екземплярі договору, що знаходиться в Банку,
про відмову в одержанні центів, пфенігів або копійок.

Дострокове часткове зняття
депозиту або припинення депозитного договору можливе з ініціативи депонента у
винятковому випадку.

У разі, якщо депонент вимагає
повернення депозиту до закінчення дії депозитного договору, Банк, згідно умов
депозитної угоди, застосовує процентну ставку, встановлену для депозитів до
запитання. При цьому різниця між нарахованими та фактично сплаченими депоненту
відсотками вважається як зниження процентних витрат Банку.

6.  
Порядок
бухгалтерського обліку депозитних операцій

1.  
Облік номіналу депозиту:

Дебет: 1001, 1002, 1004, 1200, 2600, 2625

Кредит: 2620, 2630, 2635,

2.  
Облік номіналу депозиту у
разі сплати відсотків авансом на дату залучення строкового депозиту:

Дебет 1001,1002,1004,1200,2600,26525
– на суму номіналу депозиту за мінусом сплачених авансом процентів,

Дебет 3500 – на суму сплачених
авансом процентів,

Кредит 2630,2635 – на суму
номіналу депозиту.

3.  
Нарахування процентів за
депозитами (в останній робочий день місяця):

Дебет 7040,7041

Кредит 2628,2638,

4.  
Сплата відсотків за
депозитом (за строком сплати, вказаним в договорі)

Дебет 2628,2638

Кредит 1001, 1002, 1004,
1200,2620

5.  
Якщо дата нарахування та
дата сплати відсотків збігаються

Дебет 7040,7041

Кредит1001, 1002, 1200, 2620

6.  
Якщо за договором проценти
приєднуються до номіналу вкладу (капіталізація процентів)

Дебет 2628,2638

Кредит 2630,2635 – у строк
сплати процентів за договором

7.  
Якщо проценти сплачені
авансом, то в останній робочий день місяця на протязі терміну дії депозитного
договору банк здійснює амортизацію сплачених процентів за наступною формулою:

Дипозитные счета

При цьому здійснюється наступна
бухгалтерська проводка:

Дебет 7041

Кредит 3500

8.   Зняття готівки з депозитного рахунку:

Дебет 2620,2630,2635

Кредит 1001, 1002, 1004,

9.   Перерахування коштів за дорученням вкладника
згідно з режимом функціонування поточних рахунків

Дебет 2620, 2630,2635

Кредит 1200, 2600,
2621,2622,2625

10.           
 Погашення депозиту у
визначений депозитним договором строк:

Дебет 2630,2635

Кредит 1200, 1001, 1002, 1004,
2620

11.           
 Коригування нарахованих процентів за зниженою
ставкою у випадку дострокового повернення вкладу за зниженою ставкою у випадку
дострокового повернення вкладу:

—   
у випадку, якщо протягом дії депозитного договору
проценти депоненту не виплачувалися:

Дебет
2638 – на суму нарахованих процентів за депозитом за номінальною ставкою,

Кредит
1001, 1002, 1004, 1200, 2620 – на суму процентів за зниженою ставкою,

Кредит
7041 – на різницю між нарахованими процентами за номінальною та зниженою
ставками.

—   
Якщо проценти сплачувалися депоненту періодично
протягом дії депозитного договору, то різниця між раніше сплаченим та
перерахованими за зниженою ставкою процентами повертається банку відповідно до
умов договору, тобто сплачується депонентом або утримується банком із суми
депозиту.

12.           
 Утримання плати за розрахунково-касове
обслуговування згідно затверджених банком  тарифів:

Дебет
1001, 1002,2620

Кредит
6110

13.           
 Порядок обліку депозитів та нарахованих процентів
за депозитами в іноземній валюті здійснюється аналогічно обліку депозитних
операцій у національній валюті. Облік депозитів в іноземній валюті ведеться за
кожною валютою окремо.

У
разі зміни офіційного обмінного курсу гривні до іноземних валют банк здійснює
переоцінку суми депозиту та нарахованих процентів в іноземній валюті.

Курсові
різниці відносяться на “Результат від торгівлі іноземною
валютою та банківськими металами” на окремий субрахунок “Нереалізований
результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами”.

При
здійсненні проводок, що стосується доходів та витрат Банку, в іноземній валюті
використовуються рахунки валютної позиції (3800, 3801).

14.           
 Зазначені бухгалтерські проводки виконуються
уповноваженими працівниками операційного відділу на підставі прибуткових та
видаткових ордерів та розрахункових документів за формами, встановленими
Інструкцією № 7 “Про безготівкові розрахунки в
господарському обороті України”.

7.   Порядок видачі довідок і документів за поточними
та депозитними (вкладними) рахунками; накладення стягнення на рахунок

Банк
зберігає у таємниці відомості про власників поточних та депозитних (вкладних)
рахунків і здійснюванні ними операції за рахунками.

Довідки
за поточними та депозитними (вкладними) рахунками фізичних осіб видаються, крім
самих власників рахунків та їх законних представників, також судам, органам
прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ, податкової міліції у справах, що
знаходяться в їх провадженні.

Підставою
для видачі довідки можуть бути лише письмові запити судів, слідчих прокуратури
та служби безпеки України.

У
разі смерті фізичної особи – власника рахунку, довідки видаються особам,
зазначеним власниками рахунку в заповідальному розпорядженні, державним
нотаріальним конторам по справах спадщини, що знаходяться на розгляді, а також
іноземним консульським установам.

Надана
Банком довідка підписується керівником і головним бухгалтером Банку або їх
заступниками.

На
кошти фізичних осіб, що знаходяться в банку, може бути накладено арешт тільки
за рішенням суду, постановою слідчих органів або органів арбітражу.

На
кошти фізичних осіб може бути звернено стягнення лише за виконавчими листами,
виданими судами, за наказами арбітражних судів та іншим виконавчими
документами, а у випадках, передбачених законодавством, на вимогу державних
податкових інспекцій.

У
таких випадках операції за рахунком фізичної особи – власника рахунку
призупиняються. На договорі про відкриття поточного чи депозитного рахунку
робиться позначка: “На рахунок накладено арешт” і зазначається назва документу,
його дата та номер.

При
знятті арешту з рахунку фізичної особи, керівник і головний бухгалтер філії
Банку перевіряють документи, згідно з якими здійснюється зняття арешту, після
чого на договорі про відкриття поточного чи депозитного (вкладного) рахунку
робиться позначка “арешт знято”, дозвільні підписи та дата.

Конфіскацію
коштів , що знаходяться на рахунку фізичної особи, може бути здійснено на
підстав вироку суду, що набрав законної сили, або винесеної відповідно до
закону постанови про конфіскацію майна.

Вилучення
документів щодо поточного чи депозитного (вкладного) рахунку фізичної особи
можливе на письмову вимогу судових і слідчих органів у зв’язку зі справами, що
знаходяться в їх провадженні.

Про
вилучення діючого документу складається протокол (опис) його заступника,
головного бухгалтера, представника установи, на вимогу якої вилучається
документ та запрошених осіб, що були присутні. Другий екземпляр протоколу
(опису) залишається в Банку.

На
місце вилученого діючого документа поміщається завірена головним бухгалтером
його копія, другий екземпляр протоколу (опису) і вимога про вилучення документа
з розпискою особи, яка одержала цей документ.

Якщо
вилучений документ відправляється поштою, опис складається без підпису
представника установи, яка надіслала вимогу про вилучення і до нього додається
поштова квитанція на відправку документа цінним пакетом за відповідною адресою.

8.   Довіреність за поточними та депозитними
(вкладними) рахунками фізичних осіб

Фізична
особа – власник рахунку може видати іншій особі довіреність, засвідчену
нотаріально, або довіреність, прирівняну до нотаріальної посвідчених згідно
статті 65 Цивільного Кодексу України.

Видача
готівкової національної або іноземної валюти фізичній особі по довіреності
здійснюється після пред’явлення довіреною особою паспорта та вкладної книжки,
якщо вона була оформлена.

З
того моменту, коли Банку стає відомо про скасування довіреності, смерть
власника рахунку, який видав довіреність, визнання громадянина недієздатним,
обмежено дієздатним або безвісно відсутнім від самої довіреної особи, чи з
інших достовірних джерел, Банк припиняє виконання розпоряджень за рахунком від
довіреної особи.

Банк
не несе відповідальності за видачу коштів з рахунку фізичної особи по довіреності
в тих випадках, коли не було повідомлено про скасування довіреності, смерті
власника рахунку і т.п., що повинно бути передбачено в договорі.

Довіреність
також може бути видана вкладником шляхом оформлення ним запису на картці
особового рахунку в Банку наступного змісту: “Довіряю розпоряджатися вкладом на
протязі (строк) (прізвище, ім’я та по батькові довіреної особи), підпис якої
(______________) посвідчую (підпис вкладника, дата). Такий підпис після
звірення підпису вкладника на довіреності із зразком його підпису на картці
особового рахунку завіряється підписами бухгалтера, який виконує вкладні
операції,  головного бухгалтера або його заступника, чи іншою, спеціально
призначеною для цього особою.

Видача
вкладу за довіреністю без пред’явлення ощадної книжки не здійснюється, за
виключенням випадків, коли рахунок за вкладом відкрито безготівковим шляхом і
ощадна книжка не видавалась.

Довіреність
може бути видана як одноразова, так і на кілька разове отримання коштів, на
строк не більше трьох років, з обов’язковим зазначенням дати видачі.

9.   Спадкоємство за поточними та депозитними
(вкладними) рахунками фізичних осіб

Спадкоємство
здійснюється за законом і за заповітом.

Депозит
може бути заповіданий фізичною особою – депонентом згідно заповіту. Депонент
має право змінювати або скасовувати заповіт. Заповіт не позбавляє його власника
права розпоряджатися депозитним рахунком за життя.

Заповіт повинен бути укладений у письмовій формі із зазначенням місця і
часу його укладення, підписаний особисто заповідачем і посвідчений нотаріально,
або прирівняний до нотаріально посвідчених, згідно статті 542 Цивільного
Кодексу України.

Якщо
заповідач внаслідок фізичної влади, хвороби, або з будь-яких інших причин не
може власноручно підписати заповіт, за його дорученням, у його присутності і в
присутності нотаріуса або посадової особи, яка засвідчує заповіти, прирівнювані
до нотаріально посвідчених, заповіт може підписати інший громадянин. При цьому
зазначаються причини, з яких заповідач не міг підписати заповіт власноручно.
Заповіт не може підписувати особа, на користь якої цього зроблено (стаття 543
ЦК України).

При
спадкуванні за законом (спадкоємці першої, а при їх відсутності другої черги)
успадковують депозит в рівних частках.

У
разі відсутності заповіту за вкладом померлого вкладника, установа Банку вправі
самостійно встановити суму, яка належить до сплати спадкоємцям на організацію
похорон вкладника.

Депозит
за правом спадкоємця переходить до Держави у випадках (стаття 555 ЦК України):

—   
якщо спадкоємець все майно або його частину
заповідав Державі;

—   
якщо всі спадкоємці відмовились від спадщини;

—   
якщо у спадкоємця немає спадкоємців ні за законом,
ні за заповітом;

—   
якщо всі спадкоємці позбавлені права спадкування
(статті 528 і 534 ЦК України);

—   
якщо ні один із спадкоємців не прийняв спадщини.

При
відмові кого-небудь із спадкоємців від спадщини на користь Держави, до неї
переходить частка спадкового майна, належна цьому спадкоємцеві.

Якщо
при відсутності спадкоємців за законом, заповідана тільки частина майна
спадкодавця, решта майна переходить до Держави.

10.           
 Здійснення операції
за нерухомими поточними та депозитними (вкладними) рахунками

Рахунки,
за якими на протязі тривалого строку (більше 1 року з дати відкриття) не
здійснювалися ніякі операції, окрім нарахування відсотків, вважаються нерухомими.

До
нерухомих відносяться також рахунки:

—   
відкриті на дрібні суми і в подальшому за ними, на
протязі року, за розпорядженнями вкладника не здійснювалися операції;

—   
відкриті на значні суми, які були майже повністю
витребувані, а на рахунку залишалася невелика сума вкладу; за якою на протязі
року не здійснювалися операції;

—   
на яких не вказана адреса вкладника, або адреса
вказана, але викликає сумнів в достовірності, чи за вказаною адресою вкладник
не проживає;

—   
відкриті безготівковим шляхом, але до Банку не
з’явився і дані про нього відсутні;

Такі
нерухомі рахунки умовно закриваються і щорічно в останній робочий день року
перераховується на збірний рахунок 2903 “Кредиторська заборгованість клієнтів
за недіючими рахунками” в наступному порядку:

a)   на нерухомі рахунки окремо за вкладами “до запитання” і строковими
вкладами складаються списки у двох примірниках, в яких вказується прізвище ім’я
та по батькові вкладників, номера рахунків, суми вкладів і відмітка про виплату
вкладів (додаток № 8). Списки завіряються керівником установи Банку, в якій
відкрито рахунок, і головним бухгалтером або іншою уповноваженою на це особою;

б)  на загальну суму списку по кожному виду вкладів складається
меморіальний ордер у трьох примірниках і виконується проводка:

Дебет
– 2620,2630,2635

Кредит
– 2903

Одночасно
на кожній картці особового рахунку (якщо вона ведеться) під записом останньої
операції вказується “нерухомий” і посвідчується підписами бухгалтера, який
виконує вкладні операції, керівника Банку, головного бухгалтера або його
заступника, чи іншою, спеціально призначеною для цього особою.

Перші
примірники таких списків, разом з картками особових рахунків містяться в
окремій картотеці, а другі примірники – разом з копією меморіального ордеру
підшиваються в документи дня.

Виплата
нерухомих вкладів здійснюється тільки з дозволу керівника Банку (філії) і
головного бухгалтера, або іншої спеціально призначеної для цього особи.

Якщо
вкладник бажає отримати повністю залишок нерухомого вкладу, то виплата цього
вкладу здійснюється за існуючою карткою особового рахунку, а до видаткового
ордеру прикладається погашена ощадна книжка, пред’явлена вкладником.

При
бажанні вкладника отримати лише частину нерухомого вкладу і залишити його
залишок для подальшого зберігання, Банк відкриває йому новий рахунок відповідно
розділу 3 цього Положення.

11.           
 Здійснення
послідуючого контролю за операціями по поточних та строкових депозитних
(вкладних) рахунках фізичних осіб

Керівник
і головний бухгалтер Банку (філії) зобов’язані забезпечувати систематичний
контроль виконання та бухгалтерського обліку операцій за поточними та
строковими депозитними (вкладними) рахунками фізичних осіб відповідно до
Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських
установах України, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 30.12.98 № 566, таким чином, щоб гарантувати:

—   
залучення та розміщення депозитів у межах термінів,
що встановлені Правлінням банку;

—   
приймання та розміщення усіх депозитів за
процентною ставкою, що застосовується у Банку згідно із запровадженою ним
політикою;

—   
своєчасне та правильне відображення в
бухгалтерському обліку депозитних операцій.

Послідуючі
перевірки правильності здійснення депозитних операцій здійснюються інспекторами
послідуючого контролю або іншими уповноваженими на це керівництвом банку
працівниками.

Система
бухгалтерського контролю за депозитними операціями включає систему реєстрації
депозитів. Система обліку операцій з депозитами має гарантувати правильне та
своєчасне відображення таких даних:

—   
номера договору;

—   
назви контрагента;

—   
типу договору (за строком використання);

—   
бази нарахування процентів (факт/факт);

—   
дати залучення депозиту;

—   
номіналу депозиту;

—   
валюти депозиту;

—   
процентної ставки;

—   
дати нарахування і сплати процентів;

—   
умов сплати процентів;

—   
дати повернення депозиту.

Працівник,
що перевіряє операції за поточними та депозитними (вкладними) рахунками
фізичних осіб, зобов’язаних перевірити:

—   
порядок оформлення юридичних справ;

—   
наявність повного пакету документів на відкриття
рахунків, правильність і повноту заповнення всіх реквізитів;

—   
повноту реєстрації відкритих рахунків у журналі
реєстрації рахунків аналітичного обліку;

—   
правильність та своєчасність нарахування відсотків
за рахунками;

—   
правильність виконаних бухгалтерських проводок при
відкритті, веденні та закритті рахунків, перерахуванні валютних коштів з
рахунку за дорученням його власника, нарахуванні процентів згідно з діючими
процентними ставками;

—   
дотримання затверджених тарифів Банку при
обслуговуванні рахункв;

—   
додержання режиму функціонування рахунків
відповідно до чинного законодавства та цього положення;

—   
дотримання Банком порядку видачі довідок та інших
документів уповноваженим органам;

—   
своєчасність переоформлення депозиту на новий строк
чи закриття строкового депозитного (вкладного) рахунку після закінчення строку
дії договору тощо.

У
процесі послідуючих перевірок повинні виявлятися причини порушень порядку
здійснення Банком операцій за поточними та депозитними (вкладними) рахунками
фізичних осіб та вживати заходів щодо їх усунення.

Результати
послідуючої перевірки оформлюються довідкою (при виявленні зловживань — актом),
та в 5-ти денний термін після одержання довідки (акту), особисто розглядаються
безпосередньо керівником Банку (філії) для прийняття необхідних заходів по
усуненню причин виникнення відмічених недоліків і недопущенням їх в подальшому.

12.           
 Порядок відкриття
та ведення кодованих рахунків.

Відкриття
та ведення кодованих рахунків наказом керівника Банку покладається на
уповноваженого працівника, який зобов’язаний забезпечити банківську таємницю
при укладенні угод (договорів) на ведення кодованих рахунків та при
обслуговуванні цих рахунків.

Кодовані
поточні та вкладні (депозитні) рахунки відкриваються уповноваженим працівником
банку на підставі письмової заяви фізичної особи, документа, що засвідчує
особу, (паспорт або документ що його заміняє), договору на відкриття та
обслуговування рахунку між Банком та фізичною особою. Картка із зразком підпису
власника рахунку не оформляється, підпис фізичної особи замінюється електронним
підписом – кодом. Вкладник заповнює початковий прибутковий ордер, де замість
прізвища, ім’я та по батькові пише “кодований” і підпис не проставляє.

При
відкритті кодованого рахунку вкладнику видається вкладний документ (вкладна
книжка, якщо вона оформлялася) з відміткою “Кодований”  або пластикова картка.

Уповноважений
працівник банку відкриває кодований рахунок по початковому ордеру, заносить
номер рахунку у вкладну книжку на титульний лист, де замість прізвища, ім’я та
по батькові вкладника пише “Кодований” і засвідчує своїм підписом та відбитком
печатки Банку, що прийняв вклад. При видачі пластикової картки, уповноважений
працівник реєструє її через картрідер. При відкритті кодового рахунку вкладник
вводить через Пін-клавіатуру цифровий ПІН – код, який замінює його підпис при
здійснені операцій.

Заява
та інші документи, за якими може бути ідентифікована фізична особа-власник
рахунку, зберігаються в сейфі уповноваженого працівника банку, доступ до якого
мають тільки працівники, визначені наказом по Банку.

Операції
за кодованим рахунком здійснюється як шляхом безпосереднього  звернення
власником рахунку до банку, так і через телекомунікаційні системи типу
“клієнт-банк”.

При
здійсненні банківських операцій за кодованими рахунками в банківських
документах не вказуються дані про особу-власника рахунку, а замість них
проставляється лише номер рахунку з обов’язковим застосуванням параметрів
аналітичного бухгалтерського обліку, за якими ідентифікується, поточний це
рахунок чи депозитний (вкладний), а також кому він належить: резиденту чи
нерезиденту.

Документальне
оформлення та режим функціонування кодованих поточних та вкладних рахунків
здійснюється аналогічно поточним та депозитним (вкладним) рахункам, вкладеному
в відповідних розділах цього Положення. 

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для отправки комментария.