Istochniki finansirovanija

Uz??muma finans??anas avoti.

Uz??muma l?dzek?u avotu strukt?ra.
Galven? finansu vad??anas probl?ma ir racion?las l?dzek?u avotu
strukt?ras veido?ana, lai var?tu finans?t vajadz?gos izdevumu apjomus un
nodro?in?tu v?lamo ien?kumu l?meni.
L?dzek?u avotu strukt?ras noteik?ana ir cie?i saist?ta ar uz??muma
dividen?u politiku. Ar to saprotams, ka pa?u l?dzek?u pietiekamas
rentabilit?tes un augsta dividen?u l?me?a sasnieg?ana ir atkar?ga no
l?dzek?u avotu strukt?ras. Tikai pietiekams pa?u l?dzek?u apjoms var
nodro?in?t uz??muma att?st?bu un nostiprin?t t? neatkar?bu, un liecin?t par
akcion?ru uz?em?anos dal?t uz??muma risku un vairot partneru, klientu,
pieg?d?t?ju un kreditoru uztic?bu.
Tie?a kapit?la ieguld??ana uz?emuma strat??isko vajadz?bu
finans??anai ar pa?u l?dzek?iem ir noz?m?gs fakors savstarp?j?s finansu
attiec?b?s tirgus dal?bnieku vid?.
Bet m?s nedr?kstam aizmirst ar? aiz?emto l?dzek?u lomu uz??muma
darb?b?. Aiz??mumi samazina akcion?ru risku, bet saasiana konfliktu
akcian?ru un kreditoru starp?. Savuk?rt akcion?ru un uz??muma vad?bas
starp? ir intere?u konflikts, kur? balst?s uz neviennoz?m?gu attieksmi pret
uz??muma ?pa?umu.
. Uz??muma vad?t?ji ir ieinteres?ti, lai pieaugtu vi?u labkl?j?ba –
algas, privil??ijas utt., bet tas nesaskan?s ar akcion?ru
pamatinteres?m.
. Vad?t?ji, risk?jot ar savu kapit?lu, ir j?t?g?ki pret uz??muma
ien?kumu izmai??m nek? akcion?ri.
. Vad?t?ju redzes loks ierobe?ojas ar vi?u atra?an?s laiku uz??mum?,
t?p?c vi?i dod priek?roku ?termi?a projektiem, nevis uz??muma
ilgtermi?a strat??ijai.
Tom?r tirgus ekonomik? darbojas ?o pretrunu izl?g?anas meh?nisms,
piem?ram audits, uzskaites sist?ma u.c., kas atvieglo akcion?riem uz??muma
darb?nas kontroli.
Akcion?ru un kreditoru konflikta pamat? ir dividen?u politika
uz??mum?. Un ir tr?s galvenie iemesli k?d?? ?ie konflikti past?v:
. Dividen?u palielin??ana uz nesadal?t?s pe??as r??ina samazin?s pa?u
kapit?lu sal?dzin?jum? ar aiz?emto kapit?lu un izrais?s jaunu
kreditoru piesaist??anu vai priek?roc?bu akciju izlaid?. Tas
palielin?s ba??ieru risku un rad?s sava veida aizdevumu devalv?ciju;
. P?r?k augsts uz??muma par?du l?menis izraisa paaugstin?tu ba??ieru
risku. T?d? situ?cij? akcion?ri izv?las visriskant?kos projektus, bet
kreditorus tas neapmierina;
. Ja oblig?ciju emisija ?auj piesaist?t aiz?emtos l?dzek?us ar
investoriem izdev?g?kiem noteikumiem, tad agr?k izlaistaj?m
oblig?cij?m kurss var kristies.
Katrs uz??mums var br?vi r?koties ar sav?m finans?m , bet
neekstrem?los apst?k?os uz??mumam nevajadz?tu piln?b? izsmelt aiz?emto
l?dzklu avotus. Vienm?r ir j?atst?j kred?tu rezerve, lai nepiecie?am?bas
gad?jum? var?tu nosegt l?dzek?u defic?tu ar kred?tu pal?dz?bu.
Lai izveidotu l?dzek?u avotu racion?lu strukt?ru, parasti vad?s p?c
??das nost?dnes: atrast t?du ai?emto l?dzek?u un pa?u kapit?la attiec?bu,
kas nodro?in?tu akcij?m visaust?ko v?rt?bu. Bet tas savuk?rt k??st
iesp?jams tikai augstas uz??muma darb?bas efektivit?tes gad?jum?.

Pa?u un aiz?emtais kapit?ls.
Finans??anas avotus p?c kapit?la ieguld?t?ja tiesisk? st?vok?a var
sadal?t ??di:
. finas??ana ar pa?u kapit?lu
. finans??ana ar aiz?emto kapit?lu.
Pa?u kapit?ls – ja investors ir ieg?d?jies akcijas akciju sabiedr?b?
vai kapit?la da?as sabiedr?b? ar ierobe?otu atbild?bu un k??st par
l?dz?pa?nieku vai ieg?st ?pa?uma ties?bas l?dz ar to ieg?stot
balssties?bas.
Aiz?emtais kapit?ls – ja investors kredit? k?du uz??mumu, vi?? ieg?st
ties?bas uz finansu saist?b?m, bet neieg?st balssties?bas ?aj? uz??mum?.
T?tad viss kapit?ls, kuru uz??mum? iegulda investori – ?pa?nieki,
pieder pie pa?u kapit?la. ?is kapit?ls uz?emum? tiek veidots ne tikai no
?pa?nieku ieguld?jumiem, bet ar? no uz??muma pe??as atskait?jumiem, uz
pa?finans??an?s r??ina.
Parasti nav iesp?jams ?oti prec?zi noteikt pa?u kapit?la lielumu
uz??mum?, jo ?is lielums apr??inos izsaka starp?bu starp visu uz??muma
akt?vu kopsummu un par?du summu kreditoriem (saist?b?m).
Pa?u kapit?la avoti uz??mum? ir ??di :
. stat?tkapit?ls (l?dzek?i no akciju p?rdo?anas un dal?bnieku
da?as iemaksas);
. uz??mum? uzkr?t?s rezerves;
. citas juridisko un fizisko personu iemaksas (m?r?a finans?jums,
ziedojumi, labdar?bas iemaksas u.c.).

Galvenais uz??muma finas??anas avots ir pa?u kapit?ls. T? strukt?ra
par?d?ta ?aj? sh?m?:

Pamatkapit?ls (sat?tkapit?ls) ir l?dzek?u summa, kuru iemaks?
?pa?nieki uz??m?jdarb?bas veik?anai. Pamatkapit?la saturs ir atkar?gs no
organizatorisk?s formas, piem?ram:
. valsts uz??mum? – ?pa?uma v?rt?ba, kuru valsts ir pie???rusi
uz??muma apsaimnieko?anai;
. SIA – dal?bnieku ieguld?t? summa;
. A/s – visu akciju tipu kop?j? nomin?l? v?rt?ba.
Dibinot uz??mumu, pamatkap?t?l? var ietipt gan naudas summas,
gan materi?li, gan ma??nas, ?kas, k? ar? nemateri?lie ieguld?jumi un
intelektu?lais potenci?ls. Pamatkapit?la veido?ana var notikt ar? ar
papildu l?dzk?u avotiu pal?dz?bu.
Aiz?emt? kapit?la avoti:
. Banku aizdevumi;
. Aiz?emtie l?dzk?i;
. Par?di pieg?d?t?jiem;
. L?dzek?i no v?rtspap?ru p?rdo?anas u.c.
Aiz?emt? un pa?u kapit?la l?dzek?u avotu principi?laj?m at??ir?b?m ir
juridisks pamats. Uz??muma likvid?cijas gad?jum? t? ?pa?niekam ir ties?bas
uz to uz??muma ?pa?uma da?u, kura paliek p?c nor??in?san?s ar tre?aj?m
peson?m.

Svar?g?k?s at??ir?bas starp pa?u un aiz?emto kapit?lu:
|Paz?mes |Pa?u kapit?ls |Aiz?emtais kapit?ls |
|Atbild?ba |Nes atbild?bu par |Nenes atbild?bu par |
| |garant?taj?m |uz??muma garant?taj?m|
| |saist?b?m, vismaz |saist?b?m, bankrota |
| |iemaks?to da?u |gad?jum? apmierina |
| |v?rt?b? |kreditorus no |
| | |konkursa masas |
|Kapit?la efektivit?te|Atkar?b? no dot? |J?maks? p?c noteiktas|
| |uz??muma pe??as vai |procentu likmes |
| |zaud?juma |neatkar?gi no |
| | |uz??muma darba |
| | |rezult?tiem |
|Kapit?la ?pa?nieka |Ties?bas atbilsto?i |Kred?ta apm?r? |
|ties?bas uz ?pa?umu |iemaks?tajai kapit?la| |
|uz??muma likvid?cijas|da?ai | |
|gad?jum? | | |
|Kapit?la atdo?anas |Nav noteikts |Noteikts l?gum? |
|termi?? | | |
|Nodok?u saist?bas |Pe??a apliekama ar |Kred?tu procentu |
| |ien?kuma nodokli |summas (k? izmaksa) |
| | |samazina ar nodokli |
| | |apliekamo da?u |

Finans??anas avotu raksturojums.
Finans??ana – ?aur? noz?m? ir kapit?la nodro?in?jums uz??mum?, tas ir
naudas un materi?lu sag?de ar m?r?i s?kt uz??m?jdarb?bu.
Finans??ana ietver sev? visas uz??m?jdarb?bas procesus un probl?mas,
s?kot no sag?des l?dz pat noietam. Jo visos procesos ir dar??ana ar naudas
pl?smu, kas tie?i saist?ta ar finans??anu.
Atkar?b? no da??diem kapit?la ieguves aspektiem finans??anas avotus
var?tu iedal?t ??di:
> p?c kapit?la dev?ja tiesisk? st?vok?a – pa?u finans?jums un kred?ta
finans?jums;
> p?c kapit?la izcelsmes avota – iek??jie un ?r?jie avoti;
> p?c kapit?la atv?l??anas laika – beztermi?a, ?stermi?a, ilgtermi?a.
Bet princip? ?ie temi?i ir atkar?gi no tautsaimniec?bas nozares un
uz??muma tehnolo?isk? procesa. Par diviem svar?g?kajiem krit?rijiem
finans??anas at??ir?b?s tiek uzskat?ti kreditoru tiesiskais st?voklis un
naudas l?dzek?u ra?an?s veids.

P?c kapit?la izcelsmes finans??anas avoti tiek iedal?ti iek??jos
(uz??muma pa?a l?dzek?i) un ?r?jos avotos (uz ?pa?nieka personisko l?dzek?u
pamata vai aiz??mumiem).
?r?j? finans??ana notiek tajos gad?jumos, kad uz??mum? no ?rpuses
ien?k papildu l?dzek?i, turkl?t ir vienalga, vai ?ie l?dzek?i ien?k no
konkr?t? br?d? eso?iem dibin?t?jiem jeb dal?bniekiem, vai no jauniem
dal?bniekiem (?r?j? pa?finans??ana), vai ar? no uz??muma piesaist?tiem
l?dzek?iem (aiz??mumiem), vai kred?tu veid?.
Iek??j? finans??anas gad?jum? naudas l?dzek?i tiek ieg?ti no pa?a
uz??muma pe??as. T? var b?t nesadal?t? pe??a (iek??j? pa?finans??ana) vai
ilgtermi?a pe??as atskait?jumi, piem?ram, pensiju m?r?iem (rezerves fond?).
Iek??j? finans??ana.

Tirgus ekonomikas apst?k?os pe??a ir atkar?ga no vair?kiem faktoriem,
bet pats svar?g?kais faktors no tiem ir ien?kumu un izmaksu attiec?ba. Bez
tam iesp?jama noteikta pe??as regul??ana, kuru paredz atbilsto?i
normat?vie akti. Pie pe??as regul??anas veidiem pieder:
. pa?trin?ta pamatl?dzek?u amortiz?cija;
. dal?bnieku ieguld?jumu nov?rt??anas k?rt?ba;
. ra?o?anas kr?jumu nov?rt??anas meto?u izv?le;
. banku kred?tu procentu uzskaite, izmantojot aiz?emto kapit?lu
finans??anai;
. atsevi??u izdevumu veidu ieskait??ana realiz?t?s produkcijas
pa?izmaks?.
Pe??as sadale ir uz??muma rezervju veido?anas process, lai apmierin?tu
uz??muma ra?o?anas un soci?l?s sf?ras vajadz?bas un nodro?in?tu uz??m?ju
(akcion?ru) intere?u realiz?ciju. K? sadal?t pe?nu uz??mums izv?las pats,
k?das rezerves un uzkr?jumus atst?t, un k? nodro?in?t uz??muma
konkur?tsp?ju.
Pe??as sadales k?rt?bu uz??mum? regul? speci?li nolikumi, kurus
izstr?d? uz??muma dienesti. K?di ?ie nolikumi ir, tas atkar?gs no uz??muma
organizatoriski tiesisk?s formas, un tos apstiprina uz??m?js vai uz??muma
padome. Pe??a tiek sadal?ta daudzos novirzienos: ra?o?anas att?st?bai,
darbinieku soci?laj?m vajadz?b?m, labdar?bas m?r?iem, akciju sabiedr?b?s —
akciju dividen?u izmaks?m, zin?tniski p?tniecisk?jam darbam, projekt??anas
un tehnolo?iju izstr?des darbiem, jaunu produkcijas veidu ievie?anai
ra?o?an? u.c. vajadz?b?m.
M?r?tiec?ga pe??as sadale ir element?ra racion?las saimnieko?anas
pras?ba jebkur? organizatoriski tiesiskaj? uz??m?jdarb?bas form?.
Rezerves kapit?ls. Jebkur? uz??mum? vienm?r ir vajadz?gs rezerves
kapit?ls, kuru var?tu izmantot iepriek? neparadz?tu izdevumu, vai zaud?jumu
ra?an?s rezult?t?. Likum? «Par akciju sabiedr?b?m» ir noteikts,

Finans??ana ir ?oti svar?gs posms visos uz??mumos, jo ?is posms
sasaista kop? visus p?r?jos uz??muma posmus. Lai uz??mums darbotos p?c
iesp?jas rentabl?k, uz??mum? ir vajadz?gs labs finansists. Paties?b? no ??
posma ir atkar?ga pe??a un zaud?jumi, k? ar? turpm?k? uz??muma darb?ba,
vi?a konkur?tsp?ja. Bet pats galvenais ir izv?l?ties izdev?g?kos
finans??anas avotus, jo ne vienm?r l?t?kais finans??anas veids ir
izdev?g?kais.
————————
Uz??muma pa?u kapit?ls

?pa?nieku ieguld?tais kapit?ls

Pamatkapit?ls

Dividendes

Uz??mum? uzkr?t?s rezerves

Rezerves kapit?ls

Nesadal?t? pe??a

Citas juridisko un fizisko personu iemaksas

M?r?a finans??ana

Ziedojumu un labdar?bas iemaksas

Finans??anas avoti

P?c kapit?la izcelsmes avota

P?c kapit?la dev?ja tiesisk? st?vok?a

P?c kapit?la atv?l??anas termi?a

Iek??j? finans??ana

?r?j? finans??ana

Finans?jums ar pa?u kapit?lu

Finans?jums ar aiz?emto kapit?lu

Bez termi?a

Ar termi?u

Finans??ana no uz??muma pe??as

L?dzdal?bas finans?jums

No uz??muma pe??as

Akciju emisija

?stermi?a – l?dz 1 gadam

Dibin?t?ju iemaksas un akciju emisija

Pieg?d?t?ju kred?ti

Vekse?u par?di

No aiz?emt? kapit?la, kreditoriem

Ilgtermi?a – vair?k par 1 gadu

Uz??muma pe??as uzkr?jumi

Banku kred?ti

No dibin?t?ju iemaks?m

L?zings

Kombin?t? finans??ana

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для отправки комментария.