A/S Kaija

R?gas Valsts Tehnikums

Adrese: Atlantijas iel? 15,
LV-1015 R?ga, LATVIA
T?lr.: +371 7029282
Fakss: +371 7029205

A.Horo?eko G1-3m

V?sture

A/s “Kaija” ir uz??mums ar 115 gadu ilgu v?sturi. S?kotn?ji tas atradies
Rоg?, Rom?novu (tagad?j? L??pl??a) iel?.

Uz??mums strauji att?stas tr?sdesmito gadu ekonomisk? uzplaukuma laik?,
ra?ojot ne tikai zivju, ga?as, aug?u,
ogu un s?nu konservus, bet ar? da??dus m?jsaimniec?bai nepiecieрamus sk?rda
piederumus.
P?c 1. pasaules kara par fabrikas logo k??st lidojo?a kaija ar zivi kn?b?.
Valda uzskats, ka tie?i t?p?c 1940. gad? uz??mumam tiek dots v?rds “Kaija”.
P?c 2. pasaules kara “Kaija” ?etrdesmit gadu laik? nep?rtraukti palielina
ra?o?anas jaudas, pievienojot vair?kus zivju p?rstr?des uz??mumus un
nep?rtraukti veicot ieguldоjumus ra?o?anas att?st?b?. L?dz ar to fabrik?
tiek uzs?kta jaunu konservu produkcijas veidu, k? ar? kulin?rijas
izstr?d?jumu un k?pin?jumu ra?o?ana. Turpina att?st?ties ar? konservu k?rbu
izgatavo?ana, ar kur?m uz??mums jau tolaik apg?d?ja ar? citus Latvijas
zivjr?pniec?bas uz??mumus.

1995. gad? p?c privatiz?cijas uz??mums k??st par publisku akciju
sabiedr?bu. Kop? 1997.gada maija “Kaijas” akcijas tiek kot?tas Rоgas Fondu
bir?as ofici?laj? sarakst?.

A/S “Kaija” vid?jais past?v?gais str?d?jo?o skaits — 720 cilv?ki, no
kuriem:
55% — sievietes
45% — v?rie?i

Kvalit?te

A/S “Kaija” garant? stabilu un augstu kvalit?ti, kas balstоta uz pieredzi
un jaunradi. Produkcija tiek izgatavota p?c uz??muma speci?listu radоt?m
recept?m, arvien uzlabojot izstr?d?jumu kvalit?ti un izmantojot iepriek??jo
paaud?u laik? uzkr?t?s atziтas. Uz??mum? str?d? darbinieki ar lielu darba
st??u , pieredzi un kompetenci.

A/s “KAIJA” ra?o?ana sast?v no 3 pamatra?otn?m:

> konservu ceha
> zivju gastronomijas kompleksa
> sk?rda ceha

Konservu ceh? tiek ra?ota steriliz?tu zivju konservu produkcija, t?s
ra?o?anai izmantotas 3 l?nijas.
Zivju gastronomijas kompleks? tiek ra?oti zivju preservi un konservi, kuru
ra?o?an? izmanto 3 l?nijas, zivju kulin?rija, k? ar? auksti un karsti
k?pin?tas zivis, kuru ra?o?an? izmanto k?pin??anas kr?snis.

Sk?rda cehs sast?v no 4 iecirktiem:
> litogr?fijas iecirknis
> v?ku izgatavo?anas iecirknis
> k?rbu izgatavo?anas iecirknis
> met?la grie?anas iecirknis

|A/S “Kaija” darbоbas virzieni ir zivju p?rstr?de, zivju produkcijas |
|realiz?cija, konservu taras ra?o?ana, met?la lok?тu litogr?f??ana, k?|
|ar? cita veida saimniecisk? darb?ba. |

Pied?v?jums

|Uz?| |
|?mu| |
|ms | |
|pir| |
|c?j| |
|iem| |
|pie| |
|d?v| |
|? | |
|da?| |
|?du| |
|s | |
|ziv| |
|ju | |
|kon| |
|ser| |
|vus| |
|(zi| |
|vis| |
|e??| |
|?, | |
|sav| |
|? | |
|sul| |
|?, | |
|tom| |
|?tu| |
|m?r| |
|c?;| |
|ziv| |
|ju | |
|pas| |
|t?t| |
|es)| |
|, | |
|kul| |
|in?| |
|rij| |
|as | |
|izs| |
|tr?| |
|d?j| |
|umu| |
|s | |
|(zi| |
|vju| |
|fil| |
|eja| |
|s | |
|un | |
|gab| |
|ali| |
|ti | |
|da?| |
|?do| |
|s | |
|s?l| |
|оju| |
|mos| |
|, | |
|mar| |
|in?| |
|d?s| |
|un | |
|m?r| |
|c?s| |
|, | |
|?el| |
|ej?| |
|, | |
|e??| |
|? | |
|u.c| |
|.),| |
|auk| |
|sti| |
|un | |
|kar| |
|sti| |
|k?p| |
|in?| |
|tas| |
|ziv| |
|is,| |
|k? | |
|ar?| |
|da?| |
|?du| |
|s | |
|j?r| |
|ask| |
|?po| |
|stu| |
|sal| |
|?tu| |
|s ,| |
|maj| |
|on?| |
|zes| |
|un | |
|cit| |
|us | |
|pro| |
|duk| |
|tus| |
|. | |
|A/S| |
|“Ka| |
|ija| |
|” | |
|ir | |
|uz | |
|pir| |
|c?j| |
|a | |
|vaj| |
|adz| |
|?b?| |
|m | |
|ori| |
|ent| |
|?ts| |
|uz?| |
|?mu| |
|ms.| |
|Lat| |
|vij| |
|?, | |
|Bal| |
|tij| |
|as | |
|val| |
|stо| |
|s | |
|un | |
|San| |
|kt-| |
|P?t| |
|erb| |
|urg| |
|? | |
|“Ka| |
|ija| |
|” | |
|sav| |
|u | |
|pro| |
|duk| |
|cij| |
|u | |
|p?r| |
|dod| |
|gan| |
|vai| |
|rum| |
|tir| |
|got| |
|?ji| |
|em,| |
|gan| |
|maz| |
|umt| |
|irg| |
|ot?| |
|jie| |
|m, | |
|pie| |
|d?v| |
|?jo| |
|t | |
|izd| |
|evо| |
|gu | |
|atl| |
|ai?| |
|u | |
|sis| |
|t?m| |
|u. | |
|P?r| |
|?jo| |
|s | |
|reм| |
|ion| |
|os | |
|uz?| |
|?mu| |
|ms | |
|sav| |
|u | |
|pro| |
|duk| |
|cij| |
|u | |
|pie| |
|d?v| |
|? | |
|vai| |
|rum| |
|tir| |
|got| |
|?ji| |
|em.| |
|P?c| |
|kli| |
|ent| |
|a | |
|pie| |
|pra| |
|s?j| |
|uma| |
|fir| |
|ma | |
|nod| |
|ro?| |
|ina| |
|pro| |
|duk| |
|cij| |
|as | |
|pie| |
|g?d| |
|i | |
|Lat| |
|vij| |
|as | |
|ter| |
|ito| |
|rij| |
|?. | |
| | |
| | |
|A/S| |
|“Ka| |
|ija| |
|” | |
|reg| |
|ul?| |
|ri | |
|pie| |
|dal| |
|?s | |
|p?r| |
|tik| |
|as | |
|pro| |
|duk| |
|tu | |
|sta| |
|rpt| |
|aut| |
|isk| |
|aj?| |
|s | |
|izs| |
|t?d| |
|?s | |
|un | |
|gad| |
|ati| |
|rgo| |
|s. | |
|Tie| |
|k | |
|r?k| |
|ota| |
|izb| |
|rau| |
|kum| |
|a | |
|tir| |
|dzn| |
|iec| |
|?ba| |
|un | |
|pro| |
|duk| |
|tu | |
|deg| |
|ust| |
|?ci| |
|ja | |
|da?| |
|?do| |
|s | |
|Lat| |
|vij| |
|as | |
|vei| |
|kal| |
|os,| |
|kur| |
|kom| |
|pet| |
|ent| |
|i | |
|dar| |
|bin| |
|iek| |
|i | |
|iep| |
|azо| |
|sti| |
|na | |
|pat| |
|?r?| |
|t?j| |
|us | |
|ar | |
|eso| |
|?aj| |
|iem| |
|pro| |
|duk| |
|tie| |
|m | |
|un | |
|jau| |
|num| |
|iem| |
|. | |
|Lat| |
|vij| |
|? | |
|uz?| |
|?mu| |
|ma | |
|pro| |
|duk| |
|cij| |
|u | |
|var| |
|ieg| |
|?d?| |
|tie| |
|s | |
|lie| |
|l?k| |
|ajo| |
|s | |
|vei| |
|kal| |
|os | |
|un | |
|vei| |
|kal| |
|u | |
|tоk| |
|los| |
|“Ri| |
|mi”| |
|, | |
|“In| |
|ter| |
|peg| |
|ro”| |
|, | |
|k? | |
|ar?| |
|vis| |
|u | |
|Lat| |
|vij| |
|as | |
|raj| |
|onu| |
|vei| |
|kal| |
|os.| |
| | |
|“Ka| |
|ija| |
|s” | |
|pri| |
|nci| |
|pi,| |
|str| |
|?d?| |
|jot| |
|ar | |
|kli| |
|ent| |
|iem| |
|, | |
|ir | |
|: | |

> ?tra apkalpo?ana
> pla?s sortiments da??d?m gaum?m
> elastоgi pieg?des un apmaksas noteikumi
> kvalit?tes garantijas
> uz tirgus pras?b?m orient?ta produktu ra?o?anas un p?rdo?anas
pilnveido?ana

A/S “Kaija” n?kotne ir uz pat?r?t?ju orient?ta, Eiropas savien?bas
standartiem atbilsto?as tehnolo?ijas ievie?ana un produktu att?st?ba.
A/S “Kaija” visp?r?jais m?r?is ir nodro?in?t uz??muma stabilu ilgtermita
izaugsmi. Рim m?r?im ir pak?rtotas uz??muma komerci?l?s, ra?o?anas,
tehnisk?s, finansu un soci?l?s att?st?bas politikas, strat??ijas,
programmas un operat?v? darb?ba. ?r?jie faktori liecina par zivju
produkcijas ra?ojo?o uz??mumu att?st?bas iesp?j?m. Tuv?kaj? perspekt?v?
tiks turpin?ts darbs “Kaijas” pozоciju nostiprin??anai k? viet?j?, t? ar?
eksporta tirgos. Tam pamat? ir pl?notie pas?kumi jaunu produktu izstr?d?,
ra?o?anas tehnolo?ijas pilnveido?an? un produkcijas kvalit?tes
nodro?in??anas sist?mas att?st?b?. Uz??muma tehnisk?s att?st?bas politika
paredz ekonomiski pamatotus ieguldоjumus ra?o?anas jaudu uztur??anai un
palielin??anai tuv?kajos gados, un piln?gu atsevi??u ra?otu rekonstrukciju,
t?m sasniedzot maksim?lo tehniski iesp?jamo un ekonomiski lietder?go
kalpo?anas laiku.

Pasniedz k? auksto uzkodu vai k? sal?tus, pievienojot kl?t da??dus svaigus
d?rze?us, olu un citus produktus.

Vado?s Baltijas zivju p?rstr?des uz??mums !

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для отправки комментария.