Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва

Завдання 1

З метою визначення
потреби в реальних інвестиціях для забезпечення розширеного виробництва
визначити зміну в порівнянні зі звітним періодом показників фондовіддачі,
зокрема по активній частині, фондоозброєності і технічній озброєності праці за
даними таблиці 1. Зробити висновки.

Таблиця 1 —
Вихідні дані до 1 завдання

Показники
Річний обсяг товарної продукції, грн.:
звітний період 12002
плановий період 14402
Фондоємкість продукции, грн. .:
звітний період 0,45
плановий період 0,40
Середньооблікова чисельність робочих в найбільшій
за кількістю працюючих зміні, чол.:
звітний період 216
плановий період 218
Доля активної частини
основних фондів:
звітний період 0,55
плановий період 0,65

Рішення

Узагальнені
показники використання основних фондів визначаються:

1) фондовіддача Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва  (1.1)

де Ор — річний
об’єм товарної продукції, грн.;

Ф — середньорічна
вартість основних фондів, грн.

За звітний період:
Фз = 0,45*12002=5400,9 (грн).

Фоз=12002/5400,9=2,22
(грн).

За плановий період:
Фп = 0,40*14402=5760,8
(грн).

Фоз=14402/5760,8 =2,5
(грн).

ΔФ = 2,22-2,5
= — 0,28 Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва

2) фондомісткість Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва  (1.2)

За звітний період:
ФМз =0,45*12002=5400,9
(грн. /грн).

За плановий період:
ФМп = 0,40*14402=5760,8
(грн. /грн).

3) фондоозброєність
праці Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва  (1.3)

де Сч — Середньооблікова
чисельність робочих в найбільшій за кількістю працюючих зміні, чол.

За звітний період:
Фоз з =5400,9 /216=25 (грн/чол).

За плановий період:
Фоз п = 5760,8
/218=26,4 (грн/чол).

4) технічна
озброєність праці Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва , (1.4)

де Фа —
середньорічна вартість активної частини основних фондів, у. од.

Сч —
середньооблікова чисельність працюючих, чол.

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва ,

де Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва  —
доля активної частини в загальній вартості основних фондів

За звітний період:
Фа з= (12002*0,55) / 25=264 (грн).

Тоз з
=264 /216=1,22 (грн/чол).

За плановий період:
Фа п= (14402*0,65) /
26,4 =354,6 (грн).

Тоз п =
354,6 /218=1,63 (грн/чол).

5) Фондовіддача
щодо активної частини основних фондів:

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва  (1.5)

За звітний період:
Фоа з=12002/ 264 = 45,46 (грн).

За плановий період:
Фоа п=14402/ 354,6 = 40,61 (грн).

ΔФоа
= 45,46 — 40,61 = 4,85 Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва

Висновок: за
результатами проведених розрахунків виявили, що показник фондовіддачі зменшився
на 0,28 грн/грн., а фондовіддача активної частини основних фондів на 0,41
грн/грн., що негативно характеризує діяльність підприємства у звітному періоді.
Зменшення фондовіддачі пов`язане зі стрімким скороченням
товарної продукції на 2400 грн., в той час коли скорочення
основних фондів склало 5760,8-5400,9=359,9грн.

Завдання 2

Користуючись
даними таблиці 2:

2.1 Визначити курс
акції і її ринкову вартість.

2.2 Визначити
балансову вартість акції АТ закритого типу.

Таблиця 2 —
Вихідні дані до 2 завдання

Показники
Номінальна вартість акції, грн. 102
Дивиденд,% 15
Позиковий відсоток,% 10
Сума активів АТ, грн. 552
Сума боргів АТ, грн. 302
Кількість оплачених акцій, од. 102

Рішення

1) Визначимо курс
акцій Ка = Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва 100%, (2.1)

де Ка — курс
акції, %,

Д — дивіденд, %,

П — позиковий
відсоток, %

Ка=15/10*100%=150%

2) визначимо
ринкову ціну акцій Цра = Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва , (2.2)

де Цра — ринкова
ціна акції, грн.

Н — номінальна
вартість акції, грн.

Цра= (150*102) /100%=147 (грн)

3) Визначимо
балансову вартість акції АТ закритого типу

Б = Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва  (2.3)

де Б — балансова
вартість акції, грн.

А — чисті активи
АТ, грн.

Ксплач. —
кількість сплачених акцій, од.

А = ∑ активов — ∑
долгов Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва  552 — 302= 250 (грн.)

Б=250/102=2,45
(грн.)

Висновок: Курс
акцій склав 150%. Ринкова ціна акцій склала 147 (грн), при балансовій
вартості акцій 2,45
(грн). Вартість акцій АТ закритого типу склала 250
(грн). вкладення грошових коштів у цінні папери є однією з форм
фінансових інвестицій. Отримання прибутку від вкладення коштів є головною, але
не єдиною метою інвестування.

Завдання 3

Користуючись
даними таблиці 3:

Визначити середній
розмір дивідендів по акціях АТ (простим і привілейованих).

3.2 Визначити
розмір дивідендів по простих акціях АТ.

Таблиця 3 —
Вихідні дані до 3 завдання

Показники 1

Прибуток АТ, призначений

для виплати дивідендів, грн.

2002
Загальна вартість акцій, грн. 4502
в т. ч. привілейованих, грн. 502
Розмір фіксованого дивіденду по привілейованим
акціям (до їх номінальної ціни),%
50

Рішення. Визначимо
середній розмір дивідендів по всіх акціях

Дср = Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва 100% (3.1)

де Дср — середній
розмір дивідендів по всіх акціях АТ,%

П — прибуток АТ,
призначений для виплати дивідендів (за рік), грн.

А — загальна
вартість акцій (простих і привілейованих), грн.

Дср=2002/4502*100%=44,47%

2) розмір дивідендів
по простих акціях

Д = Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва  100%
(3.2)

де Д — розмір
дивідендів по простих акціях АТ,%

Дпр — річна сума
дивідендів по привілейованих акціях, грн.

А вар. прост. —
загальна вартість простих акцій, грн.

Д пр = 0,50
* 502 = 251 (грн.)

А прост. = 4502
— 502 = 4000 (грн.)

Д= (2002-251) /4000*100%=43,78%

Вывод: Середній
розмір дивідендів по всім акціям АТ склав 44,47%. Величина
дивідендів по простих акціях скала 43,78%. На ціну акцій
впливають багато факторів, серед яких найважливішими є передбачений розмір
дивідендних виплат. До інших факторів належать довіра до корпорацій, що
емітують акції, прогнозування їхнього подальшого розвитку, рівень ринкового
судного відсотку.

Завдання 4

Підприємство
розглядає чотири інвестиційні проекти, які потребують однакових початкових
інвестицій. Фінансування проектів здійснюється за рахунок банківської суди з
розрахунку 15% річних. Для визначення внутрішньої норми рентабельності проектів
верхню границю відсоткової ставки прийняти рівною 30% річних.

4.1 Надати
економічну оцінку кожного з проектів та вибрати найбільш вигідний. Економічну
оцінку проводити за показниками: чистого приведеного доходу, терміну окупності,
індексу доходності та внутрішній нормі доходності.

Таблиця 4 —
Динаміка грошових потоків за проектами

Рік,

показник

Грошові потоки, які прогнозуються, млн. грн.
Проект 1 Проект 2 Проект 3 Проект 4
0 — 18 — 18 — 18 — 18
1 7 7 7 12
2 12 7 12 7
3 12 12 12 7
4 12 12 12 12
5 7 12 7 12
NPV, 15% 16,15 14,1 16,15 15,15
NPV, 30% 6,03 4,42 6,03 5,99
PI,% — 0,32 — 1,9 — 0,32 — 0,08
IRR, 15% 32 28 32 32
IRR, 30% 16 12 16 17
PP, років 3,1 3,6 3,1 3,1

Рішення

Метод розрахунку
чистої теперішньої вартості проекту (NPV)

Цей показник
відображає приріст цінностей фірми в результаті реалізації проекту, оскільки
являє собою різницю між сумою грошових надходжень (грошових потоків), які
виникають при реалізації проекту і приводяться (дисконтуються) до їх теперішньої
вартості, та сумою дисконтованих вартостей усіх витрат (грошових відтоків),
необхідних для здійснення цього проекту:

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва , (4.1)

де CF (t) — грошовий потік наприкінці періоду t,

де B (t) — повні вигоди за
рік t; C
(t) — повні витрати за рік t; t — відповідний рік проекту (1,2,3,… n); n — строк служби проекту; i — ставка дисконту (процент)

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва 16,15
(млн. грн)

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва 14,1 (млн.
грн)

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва 16,15
(млн. грн)

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва 15,15 (млн.
грн)

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва 6,03 (млн.
грн)

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва 4,42 (млн.
грн)

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва 6,03 (млн.
грн)

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва 5,99 (млн.
грн)

Критерій відбору
за чистою теперішньою вартістю означає, що проект схвалюється у випадку NPV›0, тобто внаслідок реалізації проекту
цінність фірми зросте.

4.2 Визначимо
ставку дисконту, за якої проект буде збитковим і значення буде негативним:

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва

= — 0,32 (млн. грн.)

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва = — 1,9 (млн. грн)

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва

= — 0,32 (млн. грн.)

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва  (млн. грн)

Внутрішня норма
дохідності (IRR)

Показник, який
сьогодні найчастіше використовується в міжнародній практиці інвестиційного
проектування, має назву в літературі „внутрішній коефіцієнт окупності
інвестицій«, „внутрішня норма дисконту». Економічна природа
внутрішньої норми доходності являє собою максимальний процент за кредит, який
можна виплатити, за умови, що весь проект здійснюється тільки за рахунок цього
кредиту.

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва , (4.2)

де i (1) — ставка дисконту, при якій значення NPV позитивне;

i (2) — ставка дисконту, при якій проект стає збитковим і NPV набуває негативного значення;

NPV (1) — значення чистої теперішньої вартості при i
(1);

NPV (2) — значення чистої теперішньої вартості при i
(2).

За ставки дисконту 15%:

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва

За ставки дисконту 30%:

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва

Рентабельність
інвестицій (PI).

Рентабельність
інвестицій (PI) — показник, що
відображає міру зростання цінності фірми в розрахунку на 1 грн. од. інвестицій.
Показних розраховується за формулою:

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва , (4.3)

де CF (n) — річний
прибуток; I (o) — стартові інвестиції (сума перших витрат); Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва  — дисконтний
помножувач.

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва

PI (1,
2, 3,4) ‹ 1, що означає, що дане вкладення капіталу не ефективне.

4.5 Строк
окупності вкладень (PP)

Не враховуючи
фактор часу РР розраховується за формулою:

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва , (4.4)

де Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва — спрощений показник
терміну окупності.

Якщо річні
прибутки нерівні, то розрахунок ускладнюється і проводиться за формулою 4.5:

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва , (4.5)

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва — номер
першого року, у якому досягається умова Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва .

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва ;

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва ;

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва

Висновок: найвигіднішим
є проект №4, тому що показник внутрішньої норми доходності цього проекту
більший за інші (IRR 15% = 32%), (IRR
30% = 17%), строк окупності — один з найменших (РР4 =3,1 року), що є немаловажною
умовою при виборі проекту. Стосовно показника рентабельності інвестицій, він
склав 0,99. Чиста теперішня вартість проекту Чистая
настоящая стоимость проекта NPV15% = 44,12 (млн. грн.), а
при 30% — 22,09 (млн. грн), т.е. немного меньше, чем у проектов № 1 и № 3. Ставка
дисконта при которой проект является убыточным, и NPV отрицательная 61%, при
этом NPV составила — 0,44 (млн. грн.). Значит, мы выбираем
проект № 4.

Завдання 5

Оцінити вартість
майна державного підприємства як цілісного майнового комплексу для проведення
приватизації відповідно за даними балансу (таблиця 5).

Таблиця 5 —
Вихідні дані до 5 завдання

Показники, тис. грн.
Основні засоби виробничого спрямування:
первинна вартість 20,57
знос 14,87
Основні засоби невиробничого спрямування:
первинна вартість 1,79
знос 0,67
Нематеріальні активи:
первинна вартість 0,78
знос 0,48
Незавершене будівництво 1,77
Вартість акцій інших підприємств 1,67
Внесок в статутний фонд спільного
підприємства
4,66
Інші необоротні активи 1,66
Засоби, розрахунки та інші активи 2,67
Резерви майбутніх витрат і платежів 0,66
Довгострокові пасиви 5,88
Розрахунки та інші пасиви 1,88
Запаси і витрати, які входять у валюту балансу 5,76
Устаткування невстановлене 2,87
Устаткування орендаря 0,76
Нематеріальні активи, які не відображені в балансі
Об’єкти цивільної оборони 0,66
Державний житловий фонд 1,12
Усереднені індекси цін
на будівництво 1,01
на промислову продукцію 1,02

Рішення

1) Вартість майна
цілісного майнового комплексу визначається за формулою:

В = Зоз + Зна + З
+ Фа + Нк + Кб + Вун + Кпр-Вуо-Вц-Дж (5.1)

де В — вартість
майна цілісного майнового комплексу, тис. грн.

Зоз — залишкова
вартість основних засобів, тис. грн.

Зна — залишкова
вартість нематеріальних активів, тис. грн.

З — запаси і
витрати, які входять у валюту балансу, тис. грн.

Фа — фінансові
активи за вирахуванням кредиторської заборгованості, тис. грн.

Нк — вартість
незавершених капвкладень, тис. грн.

Вун — вартість
устаткування невстановленого, тис. грн.

Вуо — вартість
устаткування орендаря, тис. грн.

Вц — вартість
об’єктів цивільної оборони, тис. грн.

Дж — державний
житловий фонд, тис. грн.

Кб, Кпр —
усереднені індекси цін відповідно на будівництво і продукцію.

2) Розрахуємо
залишкову вартість основних засобів:

Зоз = (Засоби,
розрахунки та інші активи — Резерви майбутніх витрат і платежів) + (первинна
вартість основних засобів невиробничого спрямування — знос основних засобів
невиробничого спрямування) = (2,67 — 0,66) + (1,79 — 0,67) = 3,13 (тис. грн..)

3) Визначимо
залишкову вартість нематеріальних активів:

Зна = первинна
вартість нематеріальних активів — знос нематеріальних активів = 0,78 — 0,48 = 0,3 (тис. грн)

4) Знайдемо фінансові
активи, грн.

Фа = А + С + Ан +
З, (5.2)

де Фа — фінансові
активи, грн., А — вартість акцій інших підприємств. грн., С — внески до
статутного фонду спільного підприємства, грн., Ан — інші необоротні активи, грн.,
З — засоби, розрахунки і інші активи, грн.

Фа = 1,67 + 4,66 + 1,66 + 2,67 = 10,66 (тис. грн)

5) Розрахуємо
кредиторську заборгованість:

Кз = Рр + Пд + Р,
(5.3)

де Кз —
кредиторська заборгованість, грн.

Рр — резерви
майбутніх витрат і платежів, грн.

Пд — довгострокові
пасиви, грн.

Р — розрахунки і
інші пасиви, грн.

Кз = 0,66 + 5,88 + 1,88 = 8,42 (тис. грн..)

6) Визначимо
вартість майна цілісного майнового комплексу:

В = 3,13 + 0,3 + 5,76 + 10,66 + 1,77 + 1,01 + 2,87 + 1,02 — 0,76 — 0,66 — 1,12 = =23,98 (тис. грн)

Висновок: Целостный
имущественный комплекс — это хозяйственный объект с замкнутым циклом
производства и реализации продукции, и размещенном на предоставленном ему
земельном участке. Стоимость предприятия, подлежащего приватизации составила
29,47 (тыс. грн);

Финансовые активы составили
74,58 (тыс. грн);

Кредиторская задолженность
составила 56,36 (тыс. грн)

Завдання 6

Підприємство
виробляє один від продукції і планує в наступний місячний період отримати
чистий операційний прибуток у розмірі 20002 грн. Сума постійних операційних витрат підприємства за планом становить 30002 грн., ставка податку на
прибуток встановлена у розмірі 30% від операційного
прибутку, ціна реалізації одиниці продукції за планом становить 4 грн., а розмір змінних
операційних витрат за планом становить 80% від ціни
реалізації одиниці продукції.

Необхідно знайти
вартісний і натуральний обсяг реалізації продукції, який забезпечуватиме
формування планової суми чистого прибутку. Рішення завдання покажіть графічно.

Рішення

Формула для
розрахунку прибутку:

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва , (6.1)

де Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва — кількість продукції в
натуральному вимірі; Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва — ціна за одиницю
продукції; Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва — змінні витрати на одиницю
продукції; Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва — постійні витрати.

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва

Сума прибутку
дорівнює нулю (П=0) при відповідному критичному обсязі виробництва ( Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва ):

визначимо об`єм виробництва у натуральному виразі:

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва , (6.2), Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва  (шт)

2) Критичний обсяг
виробництва в вартісному вимірі обчислюється за формулою:

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва , (6.3)

де Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва — питома вага змінних
витрат в ціні товару.

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва  (грн)

Положення точки
беззбитковості задано висхідними параметрами. Облік зміни цих параметрів
дозволяє наступне:

Визначити обсяг
продукції для забезпечення встановленої суми прибутку:

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва  (6.4)

Визначимо чистий
прибуток: ЧП = 0,7*ОП, где

ОП — операционная прибыль

ЧП = 20002*0,7
= 14011,4 (грн)

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва  (шт)

2. Межовий рівень
цін:

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва  (6.5)

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва  (грн)

3. Визначимо
межовий рівень цін при беззбитковій
діяльності:

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва  (грн)

Графічне
зображення критичного обсягу продукції:

Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва

Рисунок 6.1 —
Графік беззбитковості

Висновок: Для
забезпечення цільової політики необхідно не лише забезпечити
прибуток на одиницю продукції. Максимальний прибуток можна отримати необов`язково при встановленні максимальної ціни на товар. Необхідно
встановити таку ціну на товар, за якої прибуток буде цільовим. Знайдемо
мінімально необхідний об`єм продаж, за якого виручка рівна
витратам 37502,5 (шт) або 150010 (грн). Для того, щоб визначити чистий прибуток у сумі, запланованій підприємством, об`єм виробництва складе 55004 (шт).

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для отправки комментария.