Деловые документы

NIJOL?S SKU?IEN?S KALB? IR VERSLO VADYBOS
AUK?TESNIOJI MOKYKLA

VAIDOTO LUBIO
CHARAKTERISTIKA

2001-06-01
Klaip?da

Vaidotas Lubys , a. k. 38022230448, 2001-02-03 baig? Nijol?s
Sku?ien?s kalb? ir verslo vadybos auk?tesniosios mokyklos Verslo
administravimo specialyb? ir ?gijo administratoriaus kvalifikacij?.
Vaidotas Lubys buvo stropus ir pareigingas studentas, jo ?inios ir
praktikos darbai ?vertinti gerai, o diplomin? darb? apsigyn? puikiai.
Studentas sugeb?jo studijas derinti su praktine veikla:
tre?iaisiais studij? metais prad?jo dirbti AB “Vilniaus bankas”
vadybininku, tod?l ir diplomin? darb? ra?? apie pinigines operacijas.
Vaidotas Lubys kult?ringas, apsiskait?s, iniciatyvus, geba dirbti
savaranki?kai ir kolektyve.

Mokyklos direktor? (Para?as) Nijol?
Sku?ien?

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для отправки комментария.