Firmas “Ljuvek” cenas un cenu veidoshanas

Saturs.

Ievads

1. Uz??muma “Ljuvek” izvirz?to m?r?u sist?ma: kop?jie m?r?i, m?rketinga
m?r?i, taktiskie m?r?i, strat??iskie m?r?i, cenu veido?anas m?r?i.
2. Firmas “Ljuvek” produkts un darb?bas tirgus raksturojums.
3. Firmas “Ljuvek” piepras?juma no cenas raksturojums un piepras?juma
elast?ba.
4. Firmas “Ljuvek” cenas un cenu veido?anas metodes.
5. Firmas “Ljuvek” cenu veido?anas strat??ija.
6. Firmas “Ljuvek” mikro un makro vides.
7. Firmas “Ljuvek” stipr?s un v?j?s puses. SWOT anal?ze.
8. Firmas “Ljuvek” programmas un projekti.

Ievads.

Firma “Ljuvek” dibin?ta 1994.gad? k? Latvijas-Amerik??u kopuz??mums.
Jau se?us gadus firma veiksm?gi darbojas Latvijas tirg?. Firma “Ljuvek’’
darbojas da??d?s nozar?s, tom?r gribu pieverst uzman?bu ap?erbu ra?o?anai.
Firma nav liela, tom?r labi paz?stama gan Latvijas tirg?, gan ?rzem?s. Par
?pa?u uz??muma priek?roc?bu un augstu produkcijas kvalit?tes l?meni
j?atz?m? ‘’Ljuvek’’ piedal??anas valsts konkursos un pas?t?jumu sa?em?ana
tas rezult?t?. Firm? str?d? daudz rado?u cilv?ku, ar kuru pal?dz?bu firma
“Ljuvek” realiz? savas veiksm?g?s strat??ijas tirg?.
Neskatoties uz to k? firma nav sevi??i liela, tai ir diezgan pla?s
sortiments. “Ljuvek” ra?o ap?erbus gan sieviet?m, gan v?rie?iem, gan ar?
b?rniem. Firma str?d? monopolistisk?s konkurences tirg?, un sakar? ar to
sp?j ?tri rea??t uz tirgus apst?k?u izmai??m, sp?j ?tri piel?goties t?m. K?
jau bija min?ts firmai piem?t lieliska priek?roc?ba — pla?s sortiments.
Sortiments bie?i main?s, katru reizi firma pied?v? kaut ko jaunu, cen?oties
ra?ot to, ko pagaid?m nera?o ??s firmas konkurenti.
T? k? Latvijas tirgus nav ?pa?i liels, “Ljuvek” paz?st savus
konkurentus. Par “Ljuveka” konkurentiem var uzskat?t sekojo?as firmas
“R?gas ap??rbs’’, “Lion and Co”, “Ogre”, “Daiga” un citas.
Tirg? k? redzams ir daudz konkurentu, t?p?c “Ljuvekam” j?veido kaut
kas jauns, lai izdz?votu. Savu produkciju firma realiz? ar gan ar savu
veikalu t?klu pal?dz?bu, gan caur citiem veikaliem.
Firma darbojas ne tikai Latvij?, t? ar? orient?jas uz kaimi?valstu
tirgiem Lietuvu, Igauniju, Krieviju u.c. L?dz Krievijas kr?zei ap 60% no
sara?ot?s produkcijas tika eksport?ta kaimi?valst?s, no kuriem ap 40% — uz
Krieviju. Kad s?k?s kr?ze, ‘’Ljuveka’’ partneriem rad?s probl?mas, kas
p?rveidojas lielos debitoru parados un vel?k zaud?jumos. Tom?r firma
neaizg?ja no milz?ga Krievijas tirgus. Bija uzs?kusi sadarb?bu ar citiem
partneriem uz pirmsapmaksas principa pamta un kop? ar ekonomisak?s
situ?cijas uzlabo?anu Krievij? tie zaud?jumi, kuri bija s?kum?, atmaks?j?s.
Tom?r eksporta apjomi Krievij? un NVS valst?s nav lieli.
Pirms ieejas ap??rbu ra?o?anas tirg? firma veica p?t?jumu “K?da j?b?t
produkcijai lai b?tu popul?rai gan Latvijas tirg?, gan ?rzem?s?” Un
apkopojot sav?kto inform?ciju izn?ca:
1. ?pa?i popul?ra produkcija no dabiskiem (natur?liem) materi?liem,
?pa?i no kokvilnas, vilnas un lin?m. K? jau zin?ms, t? ir pasaules
tendence izmantot natur?lus materi?lus dr?bju un apak?ve?as
ra?o?an?.
2. Uz??mumam bie?i j?maina sortiments un pirc?ji b?s apmierin?ti, j? ir
iesp?ja izv?l?ties preces p?c da??diem parametriem:
— p?c gaumes;
— p?c modes;
— p?c kr?s?m;
— p?c fasoniem;
— p?c cen?m;
— p?c vecuma.
1. Produkcijai oblig?ti j?piem?t t?das ?pa??bas k?:
— kvalit?te;
— iztur?gums;
— ?rt?bas saj?ta;
— skaistums.

Firma realiz? gan savu dizaineru id?jas, gan citu modelj?ru
kolekcijas. Protams, ka uz??mums ievero pasaules modes tendences
Pateicoties tam, ka uz??mum? saska?oti darbojas visas ‘’organisma’’
da?as: m?rketinga mehanisms, ra?o?anas meh?nisms, sag?des meh?nisms u.t.t.
– firma optimiz? savu darb?bu un sp?j veiksm?gi realiz?t tirg? savas
strat??ijas.

1. Uz??muma “Ljuvek” izvirz?to m?r?u sist?ma: kop?jie m?r?i, m?rketinga
m?r?i, taktiskie m?r?i, strat??iskie m?r?i, cenu veido?anas m?r?i.

Jebkur? uz??mums kur? darbojas tirg? izvirza sev piem?rotus m?r?us,
sasniedzot kurus tas pan?ks noteiktu att?st?bas l?me?u. Ar? firma “Ljuvek”
izstr?d?ja sev m?r?us.
1.1. Kop?jie m?r?i.
a) g?t pe??u no pamatdarb?bas (ra?ojot dr?bes apmierinot cilv?ka vajadz?bas
iek??j? un ?r?jos tirgos);
b) palielin?t apgroz?jumu un atbilsto?i tam pe??u.

1.2. M?rketinga m?r?i.
a) nodro?in?t sev pietiekamu rentabilit?ti, citiem v?rdiem, nodro?in?t
pe??u noteikta laika interval?;
b) prognoz?t m?rketinga situ?ciju Latvijas tirg? s?kot no klienta
maks?tsp?jas un beidzot ar uz??muma att?st?bas perspekt?v?m;
c) r?p?gi sekot pirc?ja pras?b?m, anal?z?t klienta vajadz?bas un
atbilsto?i tam veidot sortimentu;
d) m?r?a tirgus nodro?in??ana ar pietieko?u inform?ciju par firmas “Ljuvek”
pied?v?jumu (rekl?ma masu m?diju l?dzek?os, izst??u organiz??ana
p?rdo?anas viet?s, piedal??anas starptautiskaj?s izst?d?s), lai
potenci?lie pirc?ji var?tu izveidot pilnu priek?statu par preces
?pa??b?m, sortimentu, kvalit?ti, cen?m utt.;
e) lo?istikas ??des pilnveido?ana, lai samazin?tu laiku no pas?t??anas
br??a l?dz gatavas dr?bes nodo?anai (“Ljuvek” nodarbojas ar? ar citu
uz??mumu pas?t?jumu izpild??anu) un lai samazin?tu transport??anas
izmaksu ?patsvaru kop?j?s izmaks?s;
f) p?rdo?anas noda?as nodro?in??ana ar augsti kvalific?tiem p?rdev?jiem,

(apm?c?bas organiz??ana);
g) tirdzniec?bas t?kla papla?in??ana gan Latvijas pils?t?s, gan
kaimi?valst?s;
h) biznesa papla?in??ana uz ES valst?m.

1.3. Taktiskie m?r?i.
a) analiz?t tirgus situ?ciju, pirc?ja piepras?jumu un atbilsto?i tam veidot
sortimentu tirdzniec?bas viet?s;
b) veic rekl?mu t?m prec?m, uz kur?m ir samazin?jies piepras?jums;
c) samazin?t gatavas dr?bes kr?jumus, stimul?jot ?o pre?u realiz?ciju,
piem?ram samazinot cenas uz vec?m kolekcij?m utl.;
d) vair?k ra?ot t?du produkciju, kurai past?v liels piepras?jums un kuru
pagaidam nera?o m?su konkurenti, piem?ram, palielin?t b?rnu pid?amu
ra?o?anu;
e) ieviest tirg? (ra?ot) jaunas sievie?u, v?rie?u kolekcijas, kuras bija
izstr?d?tas pamatojoties uz Par?zes un citu pasaules modes centru
izst?d?m, citiem v?rdiem ?tr?k rea??t uz pasules modes tendenc?m;
f) stimul?t sadales kan?lus, piem?ram, pied?v?jot partneriem sezon?l?s
atlaides.

1.4. Strat??iskie m?r?i.
a) aizsarg?t ie?emamu tirgus da?u Latvijas ap??rbju ra?o?anas tirg? no
eksist?jo?iem un jauniem konkurentiem;
b) racion?l?k izmantot galvenos faktorus, t?dus k? pieejas izejvielai,
l?t?kam kred?tam; efekt?v?k izmantot sadales kan?lus u.t.t.
c) palielin?t ‘’Ljuvek’’ tirgus da?u;
d) iesp?ja att?st?ties nozar? realiz?jot jaunu strat??iju, piem?ram, par
jaunas kolekcijas izveido?anu j?s?k dom?t tad, kad “veca’’ kolekcija nak
iek?? brieduma posm?. Pe??as da?a no “vec?s” kolekcijas p?rdo?anas,
j?izmanto jaunu kolekciju izstr?d??anai, lai nodro?in?tu nepartrauktu
sist?mas darb?bu un nezaud?tu, izstr?d?jot jaunas kolekcijas.

1.5. Cenu veido?anas m?r?i.
a) apgroz?jumu palielin??ana, samazinot cenu uz pied?v?t?m prec?m
(pa?izmaksas samazin??ana (izmaksu optimiz??ana));
b) palielin?t klientu daudzumu, palielinot tirgus segmentu Latvijas ap??rba
ra?o?anas tirg?, — tas noz?m? palielin?t p?rdo?anas daudzumu;
c) veidot pirc?jiem labv?l?gu attieksmi pret firmu “Ljuvek”, t?s prec?m,
kvalit?ti un cen?m.

Apskat?sim faktorus, kuri ietekm? cenu veido?anos firm? ‘’Ljuvek’’. Tie
ir:
— piepras?jums no cenas uz m?su pied?v?to produkciju;
— orient?cija uz noteiktu tirgus segmentu: ja past?v orient?cija uz
sl?ni ar vid?ju ie??mumu apjomu, tad cen?m j?b?t vid?j?m, bet, ja m?s
orient?jamies uz auditoriju ar augst?ku ie??mumu l?meni, tad
produkcijas kvalit?tei un cen?m j?b?t atbilsto?i augst?k?m);
— konkurentu cenas;
— pa?izmaksa, ra?o?anas izmaksas;
— rekl?mas izmaksas;
— da?reiz tiek ra?otas ekskluz?vas preces un cenas uz ??m prec?m ir
augst?kas nek? parastajos gad?jumos;
— atkar?b? no pre?u realiz?cijas kan?lu veida. Ja prece ir realiz?ta
caur d?lera t?klu, tad t? b?s p?rdota par d?lera cen?m, ja prece tiek
realiz?ta caur tirdzniec?bas a?entiem, tad cen? b?s iek?auts tikai
neliels uzcenojums (a?enta honorars);
— tirdzniec?bas z?mes popularit?te (ja pirc?js labi paz?st tirdzniec?bas
z?mi, tad vi?am ar? j?mks? par imid?u).

2. Firmas “Ljuvek” produkts un darb?bas

tirgus raksturojums.

Firma “Ljuvek” nodarbojas ar dr?bju ra?o?anu. M?s cen?amies p?rdot
netikai preci (ap??rbs), bet ar? iesp?ju apmierin?t savas vajadz?bas, savas
v?lmes. Uz??mums dara visu lai pirc?ji piev?rstu uzman?bu ‘’Ljuveka’’
prec?m, nevis konkurentu prec?m, lai klients, p?rkot firmas “Ljuvek”
dr?bes, p?rk ar? skaistumu, ?rt?bu, komfortu, pat?kamu lietu, kuru klients
var izmantot, apmierinot savas vajadz?bas.
Firma “Ljuvek” ra?o dr?bes p?rsvar? no natur?liem materi?liem, jo tie
neizraisa aler?iskas reakcijas, t? ir ?oti ?rta, komforta, tai piem?t t?das
labas ?pa??bas k? iztur?gums, siltums. K? ir zin?ms, pasaul? ir tendence
izmantot tikai natur?lus materi?lus ap??rba ra?o?an?, t?p?c liel?k? da?a no
firmas sortimenta ir izstr?d?jumi no kokvilnas, vilnas un lin?m, tom?r
uz??mums ar? ra?o dr?bes izmantojot sint?tiskus materi?lus.
Uz??muma dizaineri seko modes tendenc?m un t?p?c bie?i main?s
sortiments, jo pagaid?m firma nav sevi??i liela, uz??mums ra?o nelielas
partijas.
Firma “Ljuvek” r?p?jas par savu imid?u tirg?, t?p?c ra?o preces tikai
ar labu kvalit?ti. Preces, ko uz??mums pied?v? tirg? ir bez br??a,
pateicoties kavlit?tes kontroles sist?mai, kura darbojas uz??mum?. Preces
kvalit?ti vispirms p?rbauda ceha meistars, bet p?c tam ar? noliktavas
kontrolieris.
T? k? firmas “Ljuvek” ap??rbs ir ra?ots p?rsvar? no natur?liem
materi?liem, vadoties p?c ped?j?m modes tendenc?m, tam piem?t labs izskats
un ?oti augsta kvalit?te. Tas viss iepriek? pateikts dara firmas “Ljuvek”
dr?bes tik popul?ras Latvijas tirg?, k? ar? kaimi?valst?s.
Firma “Ljuvek” darbojas monopolistisk?s konkurences tirg?. To var
raksturot sekojo?i:

|R?d?t?ji |Monopolistisk? konkurence |
|1. Dal?bnieku skaits |Latvijas dr?bju ra?o?anas tirg? darbojas ap |
| |20 firmas, kuras t?pat k? firma “Ljuvek” ra?o|
| |apak?ve?u, k? ar? import?t?ji. |
|2. Produkcija |Latvijas tirg? ir pied?v?ts ?oti pla?s |
| |ap??rbju sortiments un produkti ir saist?ti. |
| | |
|3. Konkurence |Katra firma cen?as par?d?t savu produkciju, |
| |reklam?jot produkcijas kvalit?ti, produkcijas|
| |?pa??bas, materi?lu no kura produkcija ir |
| |sara?ota u.t.l. |
|4. Tirgus mobilit?te |Latvijas dr?bes tirg? ir ?oti ierobe?ota |
| |mobilit?te |
|5. Iesp?ja ietekm?t |Latvijas ap?erbu tirg? var diezgan viegli |
|cenu |ietekm?t cenas, jo produkcija ir da??da p?c |
| |savas kvalit?tes un materi?liem. |
|6. B?zes cena |Latvijas dr?bes tirg? b?zes cena veidojas pa |
| |analo?isko pre?u grup?m, jo katra firma ra?o |
| |savu sortimentu, kas sadal?ts pa noteikt?m |
| |grup?m. |
|7.B?zes cenas |Latvijas ap?erbu tirg? b?zes cenas kori?? p?c|
|kori???ana |konkur?tsp?jas l?me?a. Tas notiek t?p?c, ka |
| |tirgus nav sevi??i liels un tirg? past?v ap |
| |20 ra?ot?ju-konkurentu. |
|8.Ekonomisk?s |Latvijas ap??rbu tirg? ekonomisk?s anal?zes |
|anal?zes priek?mets |priek?mets ir p?rdo?anas cenas main??anas |
| |interv?ls. |
|9.Valstiskuma |Latvijas ap?erbu tirgus nav valsts |
|regul??ana |regul??anas. |

No iepriek? teikta var izdar?t secin?jumu:
“Ljuvek” darbojas monopolistisk?s konkurences tirg?: tirg? daudz pirc?ju un
p?rdev?ju, kuri veic dar?jumus pamatojoties nevis uz vienu tirgus cenu, bet
gan pamatojoties uz pla?u cenu diapazonu. Pla?u cenu diapazonu tirg? var
noskaidrot sekojo?i: dr?bes ra?ot?ji var pied?v?t pirc?jiem da??das preces,
kuras at??iras viena no otras gan p?c kvalit?tes, gan p?c ?pa??b?m, gan p?c
?r?j? noform?juma utl. Pirc?ji redz starp?bu starp pied?v?t?m prec?m un
t?p?c ir gatavi maks?t par t?m da??das cenas.

3. Firmas “Ljuvek” piepras?juma no cenas raksturojums un piepras?juma
elast?ba.

3.1. ‘’Ljuvek’’ uz??muma produkcijas piepras?jums no cenas.
Jebkura firmas cena ir saist?ta ar piepras?jumu uz firmas preci. Jo
zem?ka ir cena, jo augst?ks ir piepras?jums un otr?di, jo augst?ka ir cena,
jo zem?ks ir piepras?jums.
K? jau es min?ju, firmas “Ljuvek” ra?ot?s preces ir ?oti piepras?tas
tirg?. Pie tam ir j?atz?m?, ka piepras?jums p?c ‘’Ljuvek’’ produkcijas aug.
Tas viegli var noskaidrot ar to, ka cenas nav ?pa?i lielas, preces ra?otas
no dab?ga materi?la un t?m piem?t laba kvalit?te, k? ar? pirc?ji ir
nogurusi no importa pre?u kundz?bas ar vid?jo, bet bie??k zemu kvalit?ti.
?pa?a pieeja sortimenta veido?anai, augsta kvalit?te, bie?a kolekciju
apjauno?ana, vid?jais cenu l?menis izveidoja situ?ciju, ka firmas “Ljuvek”
nosaukums tiks bie??k atg?din?ts Latvijas ap??rbu ra?o?anas tirg?, ar?
klienti to iegaum?s un piepras?s veikalos tie?i firmas “Ljuvek” sara?oto
produkciju.

3.2. Firmas ‘’Ljuvek’’ piepras?juma elast?ba.
No teorijas ir zin?ms, ka piepras?juma elast?ba ir m?rs, kas raksturo
viena main?g? reakciju uz cita main?g? izmai??m. Piepras?juma elast?bu
raksturojam ar skaitli, kas r?da, par cik procentiem izmain?sies viens
lielums, ja otrs lielums izmain?sies par vienu procentu.
Apskat?sim piepras?juma elast?bu uz firmas ‘’Ljuvek’’ piem?ra.
Piem?rs: Firma “Ljuvek” ra?o virie?u vilnas bikses. K?da mode?a cena
palielin?j?s. Ja agr?k ?o bik?u cena bija 28,00 Ls, tad tagad ?is modelis
maks? 32,00 Ls. Ra?o?anas apjoms ar? izmain?j?s — tas samazin?j?s. Ja agr?k
uz??mums var?ja p?rdot 600 vien?bas m?nes? par cenu 28,00 Ls, tad tagad
tikai 400 vien?bas par 32,00 Ls
? Q = (400-600): 600*100 = 33,3%
? P = (32,00 – 28,00): 28,00*100 = 14,3%
E = 33,3/14,3 = 2,3 — citiem v?rdiem piepras?jums main?jies 2,3 reizes
strauj?k nek? mainas cena. Piepras?jums ir elast?gs, jo E= 2,3 > 1.
Firm?m tirg? oblig?ti j?zin, vai piepras?jums uz firmas prec?m ir
elast?gs vai neelast?gs, lai kori??tu p?c ieg?tiem datiem savu darb?bu
tirg?. Zin??anas par piepras?juma elast?gumu dod iesp?ju optimiz?t uz??muma
darb?bu, piem?ram, no iepriek?aja piem?ra ir ac?m redzams, ka cenu
paaugstin??ana no 28,00 Ls l?dz 32,00 Ls izrais?ja kop?ju ie??mumu
samazin??anu no 16800 Ls (28,00*600) l?dz 12800 Ls (32,00*400), kas protams
nav izdev?gs.
Piepras?jums uz k?du preci tirg? nosaka maksim?lu cenu, kuru firma
var pras?t par ?o preci. Minim?lo cenu nosaka firmas izmaksas. Katra firma
cen?as noteikt uz savu produkciju t?du cenu, lai t? piln?gi segtu visas
izmaksas, kuras radu??s ra?o?anas procesa gait?, realiz?cijas procesa gait?
utl., k? ar? nodro?in?t pe??u.

4. Firmas “Ljuvek” cenas un cenu

veido?anas metodes.

K? zin?ms, maksim?la cena var veidoties p?c piepras?juma, minim?la —
p?c izmaks?m, bet tom?r, lai firma veidotu savas vid?j? diapazona cenas, to
ietekm? konkurentu cenas un tirgus reakcija, jeb apst?k?i. Firmai “Ljuvek”
vispirms j?zin konkurentu cenas un konkurentu preces kvalit?tes l?menis.
Lai ieg?tu ?o inform?ciju firma “Ljuvek” prasa no saviem tirdzniec?bas
a?entiem v?kt ??da rakstura inform?ciju, lai p?c tam sal?dzin?tu savas
cenas ar eso?aj?m cen?m Latvijas ap?erbu tirg?. Zinot konkurentu cenas un
konkurentu preces kvalit?ti var noteikt savas cenas. Latvijas ap?erbu tirg?
cenas bie?i nosaka t?: firma skat?s uz konkurentu sortimentu un sal?dzina
to ar savu sortimentu. Tas noz?m?, ka cenu firma ar? noteiks tuvu
konkurenta cenai, bet j??em v?r? preces kvalit?ti. Ja citai firmai ir t?das
pa?as preces, bet ar zem?ku kvalit?ti, tad nek?d? gad?jum? firmai nedr?kst
pras?t par sav?m prec?m l?dz?gi konkurenta cen?m. Pras?t liel?ku cenu par
sav?m prec?m firma var tikai t?d? gad?jum?, ja kvalit?te ir augst?ka nek?
konkurenta prec?m.

4.1. Firmas “Ljuvek” cenu veido?anas princips.
Zinot situ?ciju tirg? (piepras?jumu), apr??in?t?s izmaksas un
konkurenta cenas, firma “Ljuvek” var izv?l?ties cenas sav?m prec?m. Cenas
atrad?sies interv?l? starp p?r?k zem?m cen?m, kuras nedod nek?du pe??u un
p?r?k augst?m cen?m, kuras neat?aus veidot piepras?jumu prec?m. Atkar?b? no
tam, firmas “Ljuvek” vad?ba pie?em l?mumu, k?das cenas noteikt sav?m
prec?m. Jo iesp?jam?s minim?l?s cenas ir veidotas p?c preces pa?izmaksas,
iesp?jam?s maksim?l?s cenas ir veidotas p?c kaut k?d?m ?pa??b?m. Konkurenta
cenas dod mums tikai vid?jo cenu l?meni Latvijas ap?erbu tirg?, kuru firma
“Ljuvek” ?em v?r? noteicot savas cenas.

4.2. Firmas “Ljuvek” cenu veido?anas metode.
Agr?k firma “Ljuvek” lietoja cenas veido?anas metodi, kuras pamat?
bija “bezzaud?juma punkta apr??in??ana”. Firma “Ljuvek” m??in?ja noteikt
t?das cenas, kuras nodro?in?ja firmai v?lamo pe??as daudzumu. ?? metode
saist?ta ar bezzaud?juma punkta noteik?anu, ?emot v?r? past?v?gas un
main?gas izmaksas un vari?jot ar da??d?m cen?m pie noteikta
ra?o?anas/p?rdo?anas apjoma. Protams, ka cenu noteica virs bezzaud?juma
punkta. Bet ?eit ir nosl?pta probl?ma — pirc?ji var visp?r nepirkt ?o
produkciju par t?du cenu, pat mazos daudzumos. Daudz kas ir atkar?gs no
cenas piepras?juma elast?bas, bet bezzaud?juma punkta grafiks mums nesniedz
?o inform?ciju, t?p?c firma “Ljuvek” atteic?s no ??s metodes un izv?l?j?s
jaunu cenas noteik?anas metodi.
Tagad firma “Ljuvek” izmanto jaunu cenu veido?anas metodi un t? ir
“vied?jie izdevumi plus pe??a”. T? ir visvienk?r??k? metode, kura ietver
uzcenojumu uz preces pa?izmaksu. T? ir vispopul?r?k? metode Larvijas tirg?,
t?p?c, ka:
?auj p?rdev?jiem vair?k zin?t par izdevumiem;
piesaistot cenu ar izdevumiem, p?rdev?js atvieglo sev cenu noteik?anas
probl?mas;
vi?? ne p?r?k bie?i kori?? cenas atkar?b? no piepras?juma sv?rst?b?m;
?o metodi tagad izmanto vair?kas firmas, t?p?c cenas ir l?dz?gas;
ar? vair?ki p?rdev?ji uzskata, ka ?? ir god?g?ka metode pret pirc?jiem un
p?rdev?jiem;
pirc?ji sa?em god?gu vinnestu, ja ir liels piepras?jums par ra?o?an?
ieguld?to kapit?lu.

Lai b?tu viegl?k saprast k? ?? metode darbojas firm? “Ljuvek” cenu
veido?an? apskat?sim piem?ru.

| | | |
|Uzcenojuma % | |uzcenojuma summa naudas izteiksm? |
|p?rdo?anas |= | |
|cenai | | |
| | | |
| | |p?rdo?anas cena |

J?noteic p?rdo?anas cena v?rie?u kost?mam. V?rie?u kost?ma

pa?izmaksa = 50 Ls; uzcenojums = 25%; p?rdo?anas cena = x — ?

p?rdo?anas cena = pa?izmaksa + (uzcenojuma % ( p?rdo?anas cena)
p?rdo?anas cena = 50 Ls + 25% no p?rdo?anas cenas;
75% no p?rdo?anas cenas = 50 Ls
tad 75% = 50 Ls
100% = x
x = 50(100/75 = 66,70Ls
V?rie?u sporta kost?ma p?rdo?anas cena ir 66,70 Ls.
T? tagad veido savas cenas firma “Ljuvek”. Bet, pirms gal?g?s cenas
noteik?anas, firmai j??em v?r? ne tikai savas cenas ekonomiskie faktori,
bet ar? cenas psiholo?iskie faktori. Jo da?i klienti skat?s uz cenu k? uz
kvalit?tes r?d?t?ju. Pied?v?t?s cenas vispirms j?p?rbauda firmas cenu
politikas ietvaros, j?pied?v? atlaides gan tirdzniec?bas a?entiem
(pas?t?t?jiem), gan ar? pirc?jiem.

5. Firmas “Ljuvek” cenu veido?anas strat??ija.

Pied?v?t?s cenas vispirms j?p?rbauda cenu veido?anas politikas
ietvaros. Da??das firmas izstr?d?ja Latvijas tirg? savu “cenas t?lu”,
pied?v?jot atlaides un r?kojot izp?rdo?anas un ar? rea??jot uz konkurentu
cenu izmai??m.
Firma “Ljuvek”, izstr?d?jot cenas veido?anas strat??iju, ?em v?r?:
— k? uz pied?v?to cenu rea??s preces izplat?t?ji?
— k? uz cenu rea??s pirc?ji, vai neb?s s?dz?bas, ka cena ir p?r?k augsta?
— k? uz pied?v?to cenu rea??s konkurenti?
— vai pieg?d?t?ji nepalielin?s savas cenas uz izejvielu, uzzinot firmas
“Ljuvek” cenas?
Uz??muma “Ljuvek” vad?ba, pie?emot l?mumu par cenas noteik?anu tirg?,
saprot, ka firmai nav ties?bas pras?t no tirgot?jiem, lai tie realiz?tu
firmas “Ljuvek” preces par kaut k?d?m noteikt?m cen?m. Uz??mums var izteikt
tirgot?jiem savus priek?likumus, lai cenas kop? ar tirgot?ja uzcenojumiem
neb?tu p?r?k augstas, jo firmas “Ljuvek” cenu l?menis Latvijas ap??rbu
ra?o?anas tirg? ir vid?jais. Firma “Ljuvek” uzskata, ka tai nav ar?
ties?bas atteikties no pas?t?juma izpild??anas, ja tirgot?js (pas?t?t?js)
veic savu neatkar?gu cenas politiku.
Par galvenajiem m?r?iem firma “Ljuvek” sav? cenu veido?anas strat??ij?
uzskata sekojo?us m?r?us:
samazin?t cenu uz pied?v?taj?m prec?m, pamatojoties uz pa?izmaksas
samazin??anu un apgroz?juma palielin??anu;
palielin?t klientu daudzumu, papla?in?t tirgus segmentu.
Citiem v?rdiem cenu veido?anas strat??iju var raksturot k? agres?vu
orient?tu uz tirgus da?as palielin??anu – ‘’tirgus iekaro?ana ‘’.
Pe??a ir bie?i atkar?ga no uzlikt? uzcenojuma, bet past?v ar? citi
ietekm?jo?ie faktori, t? var?tu b?t atkar?ga no pas?t?t?s preces daudzuma
(partijas apjoma). Pie tam nedr?kst aizmirst ka katru pre?u partiju var
p?rdot ar da??du uzcenojumu. Tad? gad?jum? pe??a b?s atkar?ga no pre?u
agroz?juma intensit?tes un firmas darb?bas efektivit?tes.

6. Firmas “Ljuvek” mikro un makro vides.

K? jau bija iepriek? pateikts darba 2.noda??, uz??mums “Ljuvek”
nodarbojas ar ap??rbu ra?o?anu monopolistisk?s konkurences tirg?. ?is
tirgus rakstur?pa??bas ir sekojo?as:
tirgus dal?bnieku skaits apm?ram 20;
produkcijas pla?s sortiments, produkti ir saist?ti;
past?v konkurence, katrs uz??mums cen?as par?d?t savu produkciju;
tirgum ir ierobe?ota mobilit?te;
diezgan viegli var ietekm?t cenas, jo produkti ir da??di p?c savas
kvalit?tes un cit?m ?pa??b?m;
past?v b?zes cena, kura veidojas tirg? pa analo?isko pre?u grupas;
b?zes cenas kori???ana notiek p?c konkur?tsp?jas l?me?a;
ekonomisk?s anal?zes priek?mets ir saist?ts ar p?rdo?anas cenas main??anas
interv?la mekl??anu;
nepast?v valstiska regul??ana.

Jebkuram uz??mumam ir gan ?r?j? vide, gan iek??j? vide. ??s vides
ietekm? firmas darb?bu un uzved?bu tirg?.

6.1. Firmas “Ljuvek” mikrovide.

Tagad raksturosim katru sh?mas elementu atsevi??i.
a) Firma “Ljuvek”:
Uz??mums izstr?d?jot m?rketinga pl?nus pamatojas uz inform?ciju, kuru
sniedz firmas ?pa?nieks, gr?matvedis, dizaineri, p?rdo?anas departamenta
vad?t?js, m?rketinga dienesta vad?t?js, ra?o?anas cehu meistari, noliktavas
vad?t?js, k? ar? veikalu vad?t?ji.
Firmas vad?ba izstr?d? m?r?us, strat??ijas un firmas politiku.
M?rketinga noda?a izstr?d? programmas un pl?nus, kurus apstiprina firmas
“Ljuvek” vad?ba, pie tam m?rketinga noda?a sadrbojas ar gr?matved?bu, lai
zin?tu k?dus l?dzek?us uz??mums var izmantot, lai ?stenotu dz?v? m?rketinga
pl?nus. “Ljuveka” dizaineri izstr?d? jaunas kolekcijas un pieg?des
mened?eri cen?as atrast noteiktas kvalit?tes materi?lus, lai t?s sara?otu.
Noliktavas vad?t?js kop? ar veikalu vad?t?jiem veic uzskaiti, k?da
sortimenta grupa labi p?rdodas tirg?. No visa augst?k min?t? var secin?t,
ka visas ??s vien?bas darbojas saska??, cie?? sadarb?b? viens ar otru un
katras vien?bas darb?ba skar firmas “Ljuvek” m?r?us un strat??ijas.
b) Firmas “Ljuvek” pieg?d?t?ji:
Firma str?d? gan ar viet?jiem pieg?d?t?jiem (lini,vilna), gan ar
?rzemju pieg?d?t?jiem (kokvilna,vilna). “Ljuvekam” ir cie?as saites ar
pieg?d?t?jiem, jo str?d?jot se?us gadus Latvijas un starptautiskaj? tirgos,
uz??mumam ir savstarp?ji uztic?gas attiec?bas ar tiem. M?rketinga noda?a
uzman?gi seko, k?das ir cenas pieg?d?t?ju tirg?, vai ir par?d?ju?ies jauni
pieg?d?t?ji, kuri var pied?v?t izdev?gus nosac?jumus, kas ?aus samazin?t
izmaksas. Ja cenas uz pieg?d?t?ja produkciju palielin?sies, tad uz??mumam
ar? j?palielina cenas, lai neb?tu zaud?jumu.
c) Firmas “Ljuvek” m?rketinga starpnieki:
Uz??muma tirdzniec?bas starpnieki ir p?rst?vji no t?diem veikaliem k?
“Centrs”, “Sakta”, “Nelda”. ‘’Ljuvekam’’ ir izdev?g?k p?rdot savu
produkciju caur ?iem starpniekiem, jo tie pa?i izplata firmas produkciju un
pas?ta d???das pre?u partijas no sortimenta. Partneri no Lietuvas,
Igaunijas un Krievijas ar? pal?dz realiz?t sara?oto produkciju. Daudzums
sakaru ar partneriem rad?j?s no jau eksist?jo?iem kontaktiem.
d) Firmas “Ljuvek” pirc?ji/pas?t?t?ji:
Uz??mums p?ta savus klientus. Anal?ze r?da, ka ‘’Ljuvekam’’ darbojas
sekojo?os klient?ra tipu tirgos:
— pat?r?t?ju tirgus — tie ir pirc?ji, kuri p?rk preces, lai person?gai
lieto?anai;
— mazumtirgot?ju tirgus — tie p?rk produkciju, lai p?c tam p?rdotu t?s
ar savu uzcenojumu Latvijas teritorij?;
— starptautiskie ap??rbu ra?ot?ji, k? ar? lielie vairumtirgot?ji, kuri
izvieto savu kolekciju ra?o?anas pas?t?jumu ‘’Ljuvek?’’.

e) Firmas “Ljuvek’’ konkurenti:
T? k? Latvijas tirgus ir diezgan mazs, ‘’Ljuvek’’ labi paz?st savus
konkurentus. ?oti izdev?gi un efekt?vi var ieg?t inform?ciju par
konkurentiem starptautiskaj?s izst?d?s. Tur var uzzin?t konkurenta
sortimentu, apskat?t produkcijas materi?lu, kvalit?ti utt. Protams ka
past?v ar? no mor?les viedok?a negat?vie pa??mieni inform?cijas v?k?anai,
tom?r ‘’Ljuvek’’ nekad pats nenodarbojas ar ??m ‘’net?r?m tehnolo?ij?m’’,
un cen?as ar? aizsarg?t savus nosl?pumus no konkurentiem.
f) Firmas “Ljuvek” kontaktauditorija:
Tie visi iepriek? min?tie elementi sast?da ‘’Ljuveka’’
kontaktauditoriju. Lai to sasniegtu un nodro?in?tu ar inform?ciju
‘’Ljuvek’’ lieto da??dus l?dzek?us: masu m?diju l?dzek?i, ielas rekl?ma
utl.. Frmas ‘’Ljuvek’’ rekl?mas kampa?a sast?v no da?iem posmiem. Tos
nosac?ti var sadal?t uz div?m pus?m: rekl?ma no‘’Ljuveka puses un rekl?ma
no starpnieku puses. Procesu var att?lot shematiski:

6.2. Firmas “Ljuvek” makrovide.
Firmas “Ljuvek” makrovide ietver sev? t?dus sp?kus, kuri iet pret
firmas darb?bas interes?m: demogr?fiskie sp?ki, ekonomiskie sp?ki, dabas
sp?ki, tehnolo?iski-p?tnieciskie sp?ki, politiskie faktori, kult?ras
faktori.
Ko firmai “Ljuvek” noz?m? demogr?fiskie sp?ki — tas ir dzimst?bas
samazin??an?s Latvij?, cilv?ku migr?cija, izgl?t?bas l?me?a palielin??an?s.
Cilv?ku migr?cija un dzimst?bas samazin??an?s ietekm? Latvijas tirgu, tas
noz?m?, ka sa?aurin?s tirgus segmenti, sa?aurin?s pat?r?t?ju loks. Protams
ka t? ir ?oti nosac?ta pirc?ju loka sa?aurin??ana, tom?r t?lejo??
perspekt?v? tai ir negat?va noz?me.
Ekonomiskie sp?ki — tas ir uz??m?jdarb?bas aktivit?tes samazin??an?s,
bezdarba l?menis, augsti nodok?i. P?d?jie statistiskie dati liecina par
Latvijas ekonomikas atvese?o?anu. Aktiviz?jas uz??m?jdarb?ba, da?i no
‘’Ljuveka konkurentiem palielin?ja darba vietu skaitu. Lai uz??mums var?tu
prognoz?t tirgus att?st?bas tendences un saska?? ar prognoz?m pl?not savu
t?l?ku darb?bu, j?b?t stabila ekonomika.
Dabas sp?ki — natur?lu materi?lu defic?ts; elektr?bas cenas
palielin??an?s, ?r?j?s vides pies?r?o?ana, ar? valsts iejauk?an?s, k?
racion?li izmantot un atra?ot dabas resursus. T? k? ir gad?jumi, ka da?reiz
tie??m gr?ti atrast liekus kokvilnas audumus Latvijas pieg?d?t?ju tirg?,
uz??mums sadarbojas ar? ar ?rzemju pieg?d?t?jiem (no Polijas, Krievijas,
Lietuvas). Tas ?auj savlaic?gi atrisin?t auduma tr?kuma probl?mu un
izvair?ties no d?kstav?m.
Tehnolo?iskie-p?tnieciskie sp?ki — zin?tnes tehnolo?isk? progresa
pa?trin??ana, jaunu tehnolo?iju izgudro?ana, valsts kontroles
pastiprin??anas lai nera?otu zemas kvalit?tes preces un b?stamas preces.
Firma “Ljuvek” ar ??du probl?mu var tikt gal?, jo firm? ir ?oti stingra
kontrole, lai neb?tu br??a un lai visas preces b?tu ar patie??m labu
kvalit?ti. Ja ‘’Ljuvek’’ ra?os zemas kvalit?tes produkciju, tas negat?vi
ietekm?s firmas imid?u gan Latvijas, gan ?rzemju tirgos, tas savuk?rt
samazin?s uz??muma pirc?ju skaitu konkurentiem par labu un pasliktin?s
uz??muma att?st?bas perspekt?vas.
Politiskie sp?ki — viena no svar?g?kaj?m probl?m?m. Tas izpau?as
nelo?iskos politiskos l?mumos un nestabil? likumdo?an?. M?su likumdo?ana
bie?i main?s un gr?ti prognoz?t, k?da b?s situ?cija tuv?kaj? n?kotn?, ?pa?i
nodok?u likumdo?an?.

7. Firmas “Ljuvek” stipr?s un v?j?s puses

(SWOT anal?ze).

K? jau tika min?ts, firma “Ljuvek” ir vid?jais uz??mums, kura ra?o
ap??rbu. Firmai ir daudz konkurentu, sakar? ar to “Ljuvek” j?b?t
piesardz?gai, lai nezaud?tu savas da?as (segmentus) Latvijas tirg?, kur?
nav pietieko?i liels. Firma uzman?gi seko un nov?ro savus konkurentus
(konkurentu stipr?s un v?j?s puses). Un savlaic?gi maina kaut ko sav?
darb?b?, lai kompenc?tu konkurenta stipras ?pa??bas ar sav?m priek?roc?b?m.
“Ljuvek” nov?rt? savas poz?cijas tirg? un t?p?c labi zin savas v?j?s un
stipr?s puses, k? ar? cen?as izvair?ties no v?jaj?m pus?m, un v?l vair?k
pastiprin?t savas stipr?s puses. Veicot SWOT anal?zi ‘’Ljuvek’’ cen?as
lab?k paz?st sevi (stipr?s un v?j?s puses) lai optim?li veikt savu tal?ku
darb?bu.

7.1. Firmas “Ljuvek” v?j?s puses.
a) Latvijas tirgus, kur firmas p?rdod savu sara?oto produkciju (ap?erbs
m?su gad?jum?), nav sadal?ts proporcion?li. T? k? katrai jaunai firmai ir
pla?s sortiments, visas firmas v?rt? savas da?as attiec?gi par katru
sortimenta vien?bu (grupu). Un p?c ‘’Ljuveka’’ p?t?jumiem izn?ca, ka tas
ie??m tikai 1/5 da?u v?rie?u kost?mu ra?o?an?. T? ir uz??muma v?j? puse,
jo, piem?ram konkurentfirma ‘’R?gas ap??rbs’’ aiz?em 1/3 no kop?j?
v?rie?u kost?mu ra?o?anas tirgus.
b) Ne piln? apjom? tiek organiz?ta da?u piepras?tu produkcijas veidu
rekl?ma, piem?ram pid??ma, sporta bikses, ?orti utt..
c) Nav liels noieta tirgus ?rzem?s. P?c Krievijas kr?zes eksporta apjoms
Krievij? un NVS valst?s ir ?oti mazs.
d) Uz??mums pats neveica rekl?mas kampa?u kaimi?u valst?s, to netie?i dara
starpnieki. P?c att?st?bas pl?niem ir id?ja atv?rt nelielus veikalus
Lietuv? un Igaunij?. Bet ?is projekts v?l r?p?gi j?izv?rt?.

7.2. Firmas “Ljuvek” stipr?s puses.
a) Firma ‘’Ljuvek’’ izmanto galvenok?rt natur?lus materi?lus ap??rbu
ra?o?an?. Tas nos?ka gan pasaules tendences, gan ?rt?bas un dro??bas
(neizraisa aler??ju) nosac?jumi.
b) P?c iesp?jas ‘’Ljuvek’’ cen?as ieg?d?ties izejvielas no viet?jiem
pieg?d?t?jiem. Ar? p?rk izejvielas no ?rzemju partneriem, tom?r oblig?ti
kontrol?jot izejvielu kvalit?ti.
c) Past?v daudzl?me?u gatavas produkcijas kvalit?tes kontroles mehanisms,
kur? pal?dz uz??mumam veidot labas kvalit?tes produkcijas ra?ot?ja
imid?u.
d) Firm? “Ljuvek” labi sak?rtots ir ra?o?anas meh?nisms. Firm? str?d?
?uv?jas ar lielu pieredzi un kvalifik?ciju. Firm? “Ljuvek” vienm?r cen?as
izveidot kaut k?du ?rtu, vieglu un draudz?gu atmosf?ru kolekt?v?.
e) Firm? “Ljuvek” ir pla?s sadales t?kls. Uz??mums sadarbojas ar da??diem
tirgot?jiem. Liel?kie produkcijas pas?t?t?ji ir veikali: “Centrs”,
“Sakta”, “Nelda”. Ir ar? br?vpr?t?gie tirdzniec?bas a?enti, kuri pa?i n?k
uz firmu, izv?las preces un p?c tam realiz? t?s, p?c k?da br??a par?d?s
atkal ar jau liel?kiem pas?t?jumiem.
Pamatojoties uz izdal?t?m uz??muma v?j?m un stipr?m pus?m, var
izveidot uz??muma modeli, kur? r?d?s vaju un stipru pu?u reakciju uz tirgus
apst?k?u mai?u un pal?dz?s model?t uz??muma darb?bu main?gos tirgus
apst?k?os. ?is modelis var pal?dz?t noteikt, kas vispirms ir j?dara, lai
att?st?tu firmu, k? var izvair?ties no draudiem, izmantojot uz??muma
stipras puses, k? var l?dz minimumam samaz?n?t firmas v?jas puses, vai
visp?r izvair?ties no t?m.

8. Firmas “Ljuvek” programmas

un projekti.

8.1. Programmas:
18. jaunas kolekcijas rad??ana Latvijas tirg?, pamatojoties uz jaun?m
modes tendenc?m .
Programmas uzdevums ir atrast pareizu laiku, kad var pied?v?t
jaunas kolekcijas tirg? lai ie?emtu l?dera poz?cijas tirg? ar jauniem
iev?stiem mode?iem: klienti j?b?t gatavi pie?emt jaunas kolekcijas,
bet konkurentiem nedr?kst pasp?t ieviest savas kolekcijas tirg?.
19. jauna iepakojuma un t?s papildelementu (piem., maisi?i ar uz??muma
logot?pu utt.) izstr?d??ana.
Programmas uzdevums izstr?d?t jaunu iepakojumu, kuru var
izdev?gi izk?rtot veikala plauktos (ar pakaramo, caursp?d?gu, utt.),
kura nes?tu firmas kop?ju t?lu (logotipu, dev?zi, utl.).
20. optimiz?t produkcijas noieta veicin??anas izmaksas;
Programmas uzdevums — optimiz?t produkcijas noieta veicin??anas
izmaksas, saglab?jot un paaugstinot atdevi no piepras?juma
stimul??anas pas?kumiem. Izmaksas, kuri rodas stimul?jot piepras?jumu
uz firmas “Ljuvek” prec?m — rekl?mas veik?ana, izst?des r?ko?ana utt.
– rezult?t? palielina firmas ien?kumus. Bet neapdom?ta izmaksu
samazin??ana var negat?vi ietekm?t realiz?ciju un firmas pe??u, bet
savuk?rt par?k lielas izmaksas var nedot gaid?mo efektu.
21. atrast jaunus materi?lu pieg?d?t?jus;
Programmas uzdevums — tuv?kaj? n?kotn? izejvielu ra?ot?ju
izst?d? nodibin?t sakarus ar jauniem pieg?d?t?jiem;
22. samazin?t cenas uz pag?ju?? gada kolekcij?m;
Programmas uzdevums — j?noskaidro, k?da ir situ?cija ar
“vecaj?m” kolekcij?m un j?izstr?d? atlai?u sist?ma, lai uz??mum?
neb?tu veco uzkr?jumu;
.
8.2. Projekti:
23. papla?in? savu veikalu t?klu R?g?, k? ar? atvert savus veikalus cit?s
Latvij?s pils?t?s.
K? jau tika min?ts, p?c ‘’Ljuveka’’ produkcijas past?v liels
piepras?jums. Lai to apmierin?tu piln? m?r?, tiek papla?in?tas
ra?o?anas jaudas. Tom?r eksist?jo?a noieta sist?ma nevar nodro?in?t
visus potenci?lus pirc?jus ar servisu atbilsto?i uz??muma imid?am,
t?p?c ir nol?mts papla?in?t savu veikalu t?klu.
24. atv?rt veikalus Lietuv? un Igaunij?;
Pagaidam ??s projekts atrodas d?g?a stadij?. Zinot situ?ciju
tikai no partneru v?rdiem, uz??mums tagad tikai v?c inform?ciju un
p?ta Lietuvas un Igaun?jas tirgus. Bet, ja p?c nov?rt??anas b?s
redzams, ka veikalu atv?r?ana kaimi?valst?s var?tu b?t izdev?ga, tad
‘’Ljuvek’’noteikti realiz?s ?o projektu.

————————

Firmas “Ljuvek” kontaktauditorija

Pieg?d?t?ji

Firma ‘’Ljuvek’’

Firmas ‘’Ljuvek’’ konkurenti

M?rketinga starpnieki

Pirc?ji/Pas?t?t?ji

Firma ‘’Ljuvek’’

— rekl?ma
— propoganda
— personisk? p?rdo?ana
— kuponi utt.

starpnieki

Starpnieka rekl?ma

— rekl?ma
— propoganda
— personisk? p?rdo?ana
— kuponi utt.

Firmas

rekl?ma

bl??as

gala pat?r?t?js

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для отправки комментария.