Мотивація і стимулювання трудової активності персоналу.

Реферат

на тему:

Мотивація і стимулювання трудової активності
персоналу


План

Вступ. 3

1. Мотивація і стимулювання трудової активності персоналу. 4

2. Управління мотивацією персоналу. 7

Висновок. 11

Список використаної літератури. 12


Вступ

Мотивація є однією
з провідних функцій управління, оскільки досягнення основної мети залежить від
злагодженості роботи людей. Кожен ефективний керівник намагається переконати
співробітників працювати краще, створити у них внутрішні спонуки до активної
трудової діяльності, підтримувати зацікавленість у праці, ініціювати
переживання задоволення від отриманих результатів. Важливо також, щоб
працівники домагалися досягнення цілей організації добровільно і творчо.

Знаючи мотивацію
працівників, можна достовірно спрогнозувати їхню реакцію на дії керівництва.
Мотивація дає також змогу з´ясувати, чому так, а не інакше
чинить людина. Це стосується і конкретного керівника:
чим зумовлений його вибір тактики поведінки при розв´язанні
управлінського завдання, стилю управління, манери ділового спілкування тощо.
Саме тому мотиваційна функція є найважливішою в управлінні,
викликає особливий інтерес у керівників.

Мотивація є
динамічним процесом, який стимулює й підтримує на певному рівні поведінкову
активність індивіда. Вона охоплює систему спонукальних чинників (потреби,
мотиви, цілі, наміри тощо), здатних впливати на поведінку людини, сукупність
причин психологічних чинників, що стимулюють, підтримують на певному рівні, а
також пояснюють поведінку та активність людини, з іншого боку, вона є процесом
спонукування себе та інших, активності, досягнення цілей.


1. Мотивація і стимулювання трудової
активності персоналу

Мотивація трудової
діяльності не може бути дійовою без застосування сучасних форм і методів
матеріального стимулювання персоналу. Мотивація праці
— це бажання працівника задовольнити свої потреби через трудову
діяльність.

Потреби — це те,
що неминуче викликає і супроводжує людину в процесі її життя, те, що є спільним
для різних людей, а водночас виявляється індивідуально в кожної людини.

Потреби — відчуття
фізичного, соціального дискомфорту, нестачі чогось, це необхідність у чомусь,
що потрібне для створення і підтримки нормальних умов життя і розвитку людини. Потреби
у свідомості людини перетворюються на інтерес або мотив.

В структуру мотиву
праці входять:

потреби, які хоче
задовольнити працівник;

цінності, що
здатні задовольнити цю потребу;

трудові дії, які
необхідні для одержання благ;

ціна — витрати матеріального і морального характеру, що пов’язані з трудовою
діяльністю.

Мотив праці
формується, якщо в розпорядку суб’єкта управління є потрібний набір цінностей,
що відповідає соціальне обумовленим потребам людини; для одержання цих цінностей
потрібні трудові зусилля працівника; трудова діяльність дозволяє працівнику
одержати ці цінності з меншими матеріальними і моральними витратами, ніж інші
види діяльності.

Велике значення для
формування мотивів праці має оцінка імовірності досягнення цілей. Якщо для
задоволення цілей не потрібно великих зусиль, або навпаки, потрібно прикласти
надто великі зусилля, то мотив праці майже не формується. І
в першому, і в другому випадках мотив до праці формується тільки тоді, коли
трудова діяльність є майже єдиною, або основною умовою задоволення даної
потреби. Якщо ж критерієм при розподілі служать статусні
відмінності (посада, кваліфікаційні розряди, ступені, звання, стаж роботи,
належність до певної соціальної групи — ветеран, інвалід,
мати-одиночка), то формуються мотиви службового
просування, одержання розряду, ступеня, звання, закріплення за робочим місцем,
які необов’язково передбачають трудову активність працівника, оскільки можуть
бути досягненими за допомогою інших видів діяльності.

Будь-яка
діяльність пов’язана з певними витратами і має ціну. Так,
трудова діяльність визначається затратами фізичних і духовних сил. Висока інтенсивність праці може відлякувати працівників, якщо не
створено умов для відтворення працездатності. Погана
організація праці, несприятливі санітарно-гігієнічні умови на виробництві у
багатьох випадках створюють таку стратегію поведінки працівників, при якій вони
надають перевагу менше працювати і менше заробляти, оскільки їх не влаштовує «ціна» інтенсивної праці.

Люди свідомо
оцінюють можливі варіанти поведінки, намагаються вибрати короткий шлях до
бажаного результату. Сила мотиву визначається мірою
актуальності тієї чи іншої потреби для працівника. Чим
більша потреба в певному виді благ, тим сильніше бажання її задовольнити, тим
активніше діє людина. Особливістю мотивів праці є їх
направленість «на себе» і «на інших».

Ринкова економіка
через механізм конкуренції гармонізує мотиви «для себе» і «для
інших». Чим більше розрив між тим, що працівник віддає суспільству, і тим,
що він одержує взамін, тим менше для нього мають значення такі мотиви, як
обов’язок перед людьми, суспільством в цілому, бажання приносити людям користь.
Ці процеси розвиваються найбільш сильно, коли рівень оплати працівників є
значно нижчим від вартості споживчого кошика. Наслідком падіння значимості
мотивації праці «для інших» є депрофесіоналізація працівників. Підвищення
кваліфікації перестає бути актуальним, оскільки виробництво продукції не зв’язано
з задоволенням власних потреб.

Мотиви праці
різноманітні. Вони відрізняються за:

потребами, які
людина хоче задовольнити своєю трудовою діяльністю;

цінностями, які
потрібні людині для задоволення своїх потреб;

ціною, яку
працівник готовий заплатити за свої потреби.

Загальне в них
завжди тільки те, що задоволення потреб, одержання бажаних цінностей
обов«язково пов»язано з трудовою діяльністю.

Виділяють декілька
груп мотивів праці, які в сукупності створюють єдину систему. Це мотиви змістовності праці, її корисності, статусні мотиви, пов’язані
з визнанням трудової діяльності, мотиви одержання матеріальних цінностей, а
також мотиви зорієнтовані на певну інтенсивність роботи.

Мотивація — це
довготерміновий вплив на працівників з метою зміни за заданими параметрами
структури ціннісних орієнтацій та інтересів, формування відповідної
мотиваційної системи і розвиток на цій основі трудового потенціалу.

Стимулювання як
тактика вирішення проблем є орієнтацією на фактичну структуру ціннісних
орієнтацій і інтересів працівника, на більш повну реалізацію наявного трудового
потенціалу.

Мотивація і
стимулювання як методи управління працею є протилежними за напрямками: перший направлений на зміну існуючого стану, другий — на його закріплення, проте вони доповнюють один одного.

Стимулювання
повинно відповідати потребам, інтересам і здібностям працівника. Мотивація — це процес свідомого вибору людиною
того чи іншого типу поведінки, що визначається комплексним впливом зовнішніх
(стимули) і внутрішніх (мотиви) чинників.

Стимулювання праці
передбачає створення умов, при яких активна трудова діяльність дає певні,
раніше зафіксовані результати, стає необхідною і достатньою умовою задоволення
значних і соціальне обумовлених потреб працівника, формування у нього мотивів
до праці.

Система мотивів і
стимулів праці має опиратись на певну нормативно-правову базу. Працівник має знати, які вимоги ставляться перед ним, яка буде
винагорода при їх отриманні і які санкції будуть застосовуватися у випадку
невиконання вимог. Стимулювання праці ефективне тільки у
тому випадку, коли органи управління уміють добиватися і підтримувати той
рівень роботи, за який платять. Ціль стимулювання —
не взагалі спонукати людину працювати, а зацікавити її працювати
краще, продуктивніше, ніж це обумовлено трудовими відносинами.

Мотивація праці
формується до початку професійної трудової діяльності, шляхом засвоєння людиною
цінностей і норм трудової моралі та етики, а також через особисту участь у
трудовій діяльності, в сім’ї та школі. В цей час закладаються основи ставлення
до праці як цінності і формується система цінностей самої праці, розвиваються
трудові якості особистості: працелюбство, відповідальність, дисциплінованість,
ініціативність. Для формування трудової мотивації найбільшу значимість має
характер засвоєння трудових норм і цінностей, які в майбутньому визначають її
спосіб життя.

Важливе значення у
створенні ефективного механізму винагород має чіткий опис трудових функцій
працівника. Керівництво повинно розуміти, чого воно хоче
від того чи іншого працівника.

Преміювання є
допоміжною формою винагороди персоналу. Форми і розміри
його залежать від категорії персоналу. Зростання обсягів
виробництва здійснюється за додаткового обсягу робіт, забезпечення встановленої
якості продукції та культури виробництва, у вигляді визначеного

2. Управління мотивацією персоналу

Мотивація й
стимулювання є вирішальним фактором в управлінні персоналом. Всесвітньо визнані авторитети в галузі менеджменту підкреслюють, що «…
на першому місці стоять люди; якщо немає
відповідного персоналу, то й інші фактори виробництва мало що допоможуть у
досягненні поставленої цілі» (Т. Пітерс, Р. Уотермен).

«Коли у нас
вже є штат, сформований із підготовлених, розумних і енергійних людей, як
наступний крок потрібно стимулювати їх творчі здібності» (А. Моріта).

Для ефективного
управління мотивацією необхідно:

чітко усвідомити
модель основного процесу мотивації: потреба — мета — дія — досвід — очікування;

знати фактори, які
впливають на мотивацію;

набір потреб, що
ініціюють рух до здійснення мети і умови, при яких потреби можуть бути
задоволені;

знати, що
мотивація — не самоціль, а спосіб задоволення, зростаюча
її доза може призвести до самозадоволення та інерції.

Активно діяти
можна тільки тоді, коли ми впевнені, що вибрана тактика забезпечить досягнення
бажаної мети.

Існують три
основні підходи до вибору мотиваційної стратегії.

1. Стимули і покарання: люди працюють за винагороди
— тим, хто добре працює, платять добре, а тим, хто працює ще
краще, платять ще більше. Тих, хто не працює якісно
— карають.

2. Мотивування через саму роботу: дайте людині цікаву
роботу, яка приносить їй задоволення і якість виконання буде високою.

3. Систематичний зв’язок з менеджером: визначайте
цілі з підлеглими і дайте позитивну оцінку, коли вони діють правильно та
негативну, коли помиляються.

Мотиваційна
стратегія, яку ми вибираємо, має ґрунтуватись на аналізі ситуації і бажаному
стилі взаємодії керівників з підлеглими.

Управління
мотивацією здійснюється з використанням таких методів:

використання
грошей як міра нагороди і стимулів;

застосування
покарань;

розвиток
співучасті;

мотивація через
роботу;

винагороди і
визнання досягнень;

залучення людей до
управління;

заохочення і
винагороди групової роботи, обмеження лімітування негативних факторів.

Керівник повинен
вирішувати два завдання:

знизити рівень
незадоволеності персоналу, удосконалювати регулятори мотивації;

збільшити рівень
задоволеності, посилити основні мотиватори, які реально підвищать трудову
активність працівників.

Регулятори
мотивації:

1. Робоче середовище.

2. Винагороди.

3. Безпека.

4. Нормальне робоче місце, низький рівень шуму, ергономіка, дизайн,
столова, чистота, добрі фізичні умови праці.

5. Добра зарплата,
справедливі винагороди за результати роботи (премії, акції, дивіденди), соціальні
блага (житло, медичне обслуговування, санаторії, спорт, дитячі садки,
відпочинок, безкоштовне харчування).

6. Відчуття потреби працівника на підприємстві, повага, визнання керівником
і колегами, добрі відносини в колективі.

Основні мотиватори:

Особистий ріст.

Відчуття
належності.

Інтерес і виклик

Можливість
навчатись.

Ріст кар’єри.

Ріст
відповідальності і впливу.

Можливість
творчого росту, самовираження.

Відчуття потреби
своєї роботи.

Інформованість про
справи, плани, перспективи підприємства.

Інтерес і
врахування керівництвом думок і поглядів працівника.

Спільне прийняття
рішень.

Цікава робота.

Можливість росту
майстерності.

Підвищена
відповідальність.

Змагальний ефект
(бути кращим за інших).

Вирішення нових
складних завдань.

В загальному
вигляді управління мотивацією здійснюється на основі економічних методів,
цільового методу, методу розширення й збагачення робіт і методу співучасті.

Результативність
роботи працівників значною мірою залежить і від психологічного клімату в
трудовому колективі та стилю управління, що застосовує менеджер.


Висновок

Мотив праці
формується, якщо в розпорядку суб’єкта управління є потрібний набір цінностей,
що відповідає соціально обумовленим потребам людини; для одержання цих
цінностей потрібні трудові зусилля працівника; трудова діяльність дозволяє
працівнику одержати ці цінності з меншими матеріальними і моральними витратами,
ніж інші види діяльності.

Велике значення
для формування мотивів праці має оцінка імовірності досягнення цілей. Якщо для
задоволення цілей не потрібно великих зусиль, або навпаки, потрібно прикласти
надто великі зусилля, то мотив праці майже не формується. І
в першому, і в другому випадках мотив до праці формується тільки тоді, коли
трудова діяльність є майже єдиною, або основною умовою задоволення даної
потреби. Якщо ж критерієм при розподілі служать статусні
відмінності (посада, кваліфікаційні розряди, ступені, звання, стаж роботи,
належність до певної соціальної групи — ветеран, інвалід, мати-одиночка), то формуються мотиви службового просування, одержання розряду,
ступеня, звання, закріплення за робочим місцем, які необов’язково передбачають
трудову активність працівника, оскільки можуть бути досягненими за допомогою
інших видів діяльності.

Для розвитку
трудової активності потрібна правова основа відносин керівників і виконавців,
при якій працівнику надається право самостійно вибирати лінію трудової
поведінки в межах, чітко зафіксованих правовими нормами.


Список використаної літератури

1.
Психологія управління: Навчальний посібник / Орбан-Лембрик Л.Е. — К.: Академвидав,
2003. — 567 c.

2.
Крушельницька О.В. Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. —
К., «Кондор». — 2003. — 296с.

3.
Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу. — К.: КНЕУ, 1998.

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для отправки комментария.